Seminarium dr Ewy Jabłońskiej i in. PDF Drukuj Email

Seminarium 17 kwietnia 2013 roku pt.

“Prace utrzymaniowe – czy degradacja rzek w majestacie prawa?”

Referaty wygłosili dr Ewa Jabłońska (Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska)  oraz dr Przemysław Nawrocki (WWF Polska).

W trakcie spotkania przedyskutowany był również projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne, ustawy O ochronie przyrody, ustawy O udostępnianiu  informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (projekt 2012-12-18) i przedstawione do dyskusji będzie stanowisko naszego Towarzystwa w tej kwestii.


Oszacowanie skali i ocena potencjalnych skutków przyrodniczych prac utrzymaniowych na ciekach 10 województw w latach 2010-2012 - opracowanie w oparciu o ogłoszenia o przetargach zamieszczone na stronach internetowych WZMiUW oraz wyniki ankiet wysłanych do tych instytucji

dr Ewa Jabłońska (Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, UW)
Małgorzata Kotkowicz, Marta Manewicz (studentki UW)
dr Przemysław Nawrocki (WWF Polska)
Paweł Pawlaczyk (Klub Przyrodników)

 

Prezentacja

W latach 2010 - 2012 po powodzi w 2010 roku, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych rozpoczęły na szeroką skalę wykonywanie prac odmulających na terenie całej Polski pod hasłami „usuwania szkód powodziowych”, „prac konserwacyjnych” lub „prac utrzymaniowych”. Nośny społecznie cel wydania pieniędzy przesłonił fakt, że prowadzone prace odmulające były w wielu przypadkach zlecane na terenach niezagrożonych powodzią. Zaznaczyć należy, że prace prowadzone były także na obszarach chronionych, w tym na obszarach Natura 2000, bez jakichkolwiek ocen ich oddziaływania na cele ochrony obszaru. W związku z wątpliwościami przy rozstrzyganiu, czy niektóre działania w wodach są ich „utrzymywaniem” czy „regulacją” (rozstrzygnięcie takie ma istotne konsekwencje prawne: regulacja wód jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także pozwolenia wodnoprawnego, natomiast utrzymywanie wód nie wymaga uzyskania w/w decyzji), prace na ciekach prowadzone pod nazwą „prac utrzymaniowych” wymykały się procedurom związanym z oceną ich wpływu na środowisko, nawet jeśli ich zakres łudząco przypominał to, co można by określić mianem „regulacji”. 
Niniejsze prezentacja bazuje na opracowaniu stworzonym w celu oszacowania skali prac odmulających przeprowadzonych w Polsce i oceny potencjalnych skutków przyrodniczych tych prac. Informacje zawarte w opracowaniu zostały pozyskane w głównej mierze z dokumentacji przetargowych udostępnianych przez WZMiUW na stronach internetowych. Na podstawie zestawionych dokumentów, szacujemy, że na terenie 10 analizowanych województw mogło zostać „odmulone” ponad 5 tys. km cieków, w tym kilkaset km na terenie obszarów Natura 2000. Podczas prezentacji przedstawimy bliżej szczegółowe wyniki wykonanego zestawienia.

 
Designed by vonfio.de