Seminaria

Seminaria krakowskiego oddziału PTH

Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. Mickiewicza 33, godz. 13:00

v^v DataOsobaTytuł referatu
16.05.2014Prof. dr hab. Bogusław Zdanowski (IRŚ, Olsztyn)„Obce, inwazyjne gatunki: wpływ na strukturę i funkcjonowanie ekosystemów wodnych”
8.11.2013Dr Mirosław Żelazny (Zakład Hydrologii Inst. Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)„Reżim hydrochemiczny potoków tatrzańskich na tle zasobów wodnych Tatr Polskich”
14.06.2013Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka (Zakład Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)„Obieg wody w Tatrach w warunkach zmieniającego się klimatu”
12.04.2013Prof. dr hab. Jacek Wolnicki (Instytut Rybactwa Śródlądowego Żabieniec)„Strzebla błotna, Eupallasella percnurus, w Polsce — występowanie, zagrożenia, ochrona”
14.12.2012Dr Janusz Siwek (Zakład Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)„Wybrane problemy ochrony wód źródlanych na Wyżynie Śląskiej i Małopolskiej”
20.04.2012Dr Alicja Miszta (Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach)„Projekt monitorowania południowych gatunków ważek w Polsce”
09.12.2011Prof. Petro Tsarenko (Ukraińska Akademia Nauk)„Department of Hydrobiology of Institute of Botany NAS of Ukraine — History and Scientific Trends”
09.12.2011Mgr Krzysztof Ścigała (Katedra Hydrobiologii UŚ)„Zooplankton zbiornika goczałkowickiego w latach 2010–2011”
10.06.2011Dr Roman Żurek (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)„Gospodarka wodna — fakty i artefakty”
15.04.2011Mgr Aneta Bylak (Katedra Biologii Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego)„Wybrane problemy ochrony ryb w potokach karpackich”
21.01.2011Dr Michal Kravcik Fundacja „Ludia a Voda Koszyce”, dr Piotr Topiński Żywiecka Fundacja Rozwoju„Lokalne sposoby na lokalne klimaty — rzecz o mikroretencji”
10.12.2010Dr Marek Kot (Tatrzański Park Narodowy)„Analiza potencjalnych skutków przyrodniczych sztucznego śnieżenia tras narciarskich na Kasprowym Wierchu”
01.10.2010Dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin)„Dlaczego nie marzną? — przystosowania ryb do życia w warunkach polarnych”
28.05.2010Dr Tomasz Janecki (Zakład Biologii Antarktyki PAN, Warszawa)„Polskie badania podwodne w Zatoce Admiralicji 2009–2010 (Polska Stacja Antarktyczna)”
29.01.2010Dr Paweł Koperski Zakład Hydrobiologii UW„Plusy i minusy oceny różnorodności biologicznej środowisk słodkowodnych”
20.11.2009Dr Wojciech Andrzejewski (Zakład Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury, UP Poznań)„Karp czy panga... o rybach inaczej?”
20.03.2009Dr Barbara Fałowska (Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa UR Kraków)„Zoobentos w poszczególnych kategoriach stawów przy chowie karpia metodą Dubisza”
30.01.2009Dr Małgorzata Kłonowska-Olejnik (INoŚ UJ)„Możliwości wykorzystania metody RHS (River Habitat Survay) do oceny hydromorfologicznej wód powierzchniowych w Polsce ”
21.11.2008Dr hab. W. Margielewski, dr J. Urban, dr hab. E. Dumnicka (IOP PAN)„1. Jaskinia Miecharska na tle innych jaskiń pseudokrasowych Beskidów 2. Fauna wodna Jaskini Miecharskiej”
30.05.2008Dr Mirosław Żelazny (Instytut Geogr. i Gosp. Przes. UJ)„Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania wód opadowych, powierzchniowych i podziemnych w różnie użytkowanych zlewniach”
25.04.2008Dr hab. Janina Kwandrans„Mechanizmy lokomocyjne u glonów”
29.02.2008Dr Roman Żurek IOP PAN Kraków„Niektóre aspekty wdrażania Dyrektywy Wodnej”
07.12.2007Dr hab. Roman Soja„Konflikt woda-człowiek w Indiach Północno-Wschodnich”
15.05.2007Dr inż. Ewa Szalińska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska PK„Chrom w zlewni Zbiornika Czortyńskiego i jego potencjalne oddziaływanie na środowisko wodne”
25.05.2007Dr hab. Irena Grajner-Bielańska„Wrotki (Rotifera) psammonowe w sztucznych i naturalnych zbiornikach wodnych”
27.04.2007Dr Janusz Fyda„Mikroorganizmy osadu czynnego i ich rola w procesie oczyszczania ścieków ”
16.03.2006Prof. dr hab. Andrzej Łysak„Rys historyczny systemów gospodarowania w Polskim rybactwie śródlądowym”
26.01.2007Mgr Jarosław Kur„Strefa podziemna jako środowisko życia organizmów”
27.10.2006Dr Aneta Spyra (Zakład Hydrobiologii UŚ)„Wpływ autochtonicznej i allochtonicznej materii roślinnej na strukturę zgrupowań zoobentosu ze szczególnym uwzględnieniem ślimaków (Gastropoda) w śródleśnych zbiornikach antropogenicznych”
23.06.2006Dr Jacek Sanecki„105 lat Wodociagu Krakowskiego połączone ze zwiedzaniem Zakładu Uzdatniania Wody na Bielanach ”
10.02.2006Dr Iwona Jasser„Zależność pomiędzy APP, czyli najmniejszym autotroficznym składnikiem sieci troficznych a statusem troficznym i głębokością jezior”
02.12.2005Dr Robert Gwiazda „Konflikt kormoran-rybactwo w skali Europy — podobieństwa i różnice”
28.10.2005Dr Andrzej Kownacki „Biocenozy wodne TPN i innych masywów wysokogórskich Europy”
10.06.2005Dr Izabela Czerniawska-Kusza (Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Uniwersytet Opolski) „Fauna denna dorzecza Nysy Kłodzkiej na tle czynników środowiskowych. Wykorzystanie w ocenie jakości wód płynących”
24.05.2005Mgr Piotr Stós (nurek, fotograf, były pracownik Zakładu Biologii Wód, PAN) „Spacerkiem po głębinach, czyli nurkowanie oczyma hydrobiologa”
18.03.2005Dr Maciej Ligaszewski (Instytut Zootechniki, Kraków) „Kształtowanie się cech muszli ślimaków z rodzaju Helix pod wpływem niektórych czynników hodowlanych i mikroklimatycznych”
25.02.2005Dr Agnieszka Pociecha (IOP, Kraków) „Hydrobiologiczne opowieści antarktyczne”
28.01.2005Dr hab. Elżbieta Dumnicka (IOP, Kraków) „Wykorzystanie źródeł do badania fauny wód podziemnych”
Wróć do góry

Logo PTH