Konkurs im. Jana Igora Rybaka na najlepszy plakat

Regulamin konkursu im. Jana Igora Rybaka na najlepszy plakat indywidualny młodego hydrobiologa


1. Konkursy organizowane są przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, odbywają się w ramach Zjazdów Hydrobiologów Polskich i dotyczą prac z dziedziny szeroko pojętej hydrobiologii.

2. Warunkiem odbycia się konkursu jest zgłoszenie do konkursu co najmniej 5 plakatów.

3. W konkursie może uczestniczyć każdy, kto w roku Zjazdu nie przekroczył 35 roku życia.

4. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace indywidualne (wykonane przez jednego autora), prezentowane w formie plakatów i dotąd niepublikowane i niebędące w druku.

5. Udział w konkursie należy zgłosić organizatorom zjazdu w czasie rejestracji. Informacje o udziale w konkursie autor podaje również w abstrakcie/streszczeniu plakatu.

6. Podczas rejestracji na Zjeździe uczestnicy konkursu zgłaszają plakat do konkursu i otrzymują od organizatorów numer i informację, że jest to plakat konkursowy. Organizatorzy sporządzają listę uczestników konkursu zawierającą dane o personaliach i roku urodzenia uczestników.

7. Przed rozwieszeniem plakatów przez organizatorów Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTH, lub wskazany przez niego członek Komisji, sprawdza zgodność zgłoszenia z warunkami konkursu. W razie stwierdzenia uchybień regulaminowych wycofuje plakat z konkursu, sporządzając pisemne uzasadnienie decyzji. Od takiej decyzji przysługuje autorowi plakatu odwołanie do Zarządu Głównego PTH.

8. Oceny przedstawionych w konkursie plakatów dokonują członkowie wybranej na bieżącym Zjeździe Komisji Nagród PTH w trakcie obrad na zamkniętym posiedzeniu, według zasad stosowanych podczas dorocznej oceny prac magisterskich nadsyłanych na konkurs im. Profesora Mariana Gieysztora.

9. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i – w miarę możliwości – nagrody rzeczowe; informację o laureatach i rodzajach nagród Zarząd Główny PTH podaje na końcowym posiedzeniu uczestników Zjazdu oraz publikuje na stronach internetowych Towarzystwa. Nazwiska autorów, tytuły i streszczenia nagrodzonych plakatów będą opublikowane w kwartalniku on-line Wiadomości Hydrobiologiczne.

10. Zarząd Główny PTH razem z Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo unieważnić konkurs lub zmienić jego wyniki w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości regulaminowych.

Prezydium Zarządu Głównego PTH
Warszawa, 2012 rok