Międzynarodowe warsztaty na temat czynnej ochrony i restytucji mokradel
13.03.2013.

http://www.biol.uw.edu.pl/aware/galeria/bagno1.png

Czynna ochrona i restytucja mokradeł - Jakie są jej cele? Przed jakimi stoi wyzwaniami? Jakie są jej ograniczenia? Do jakich prowadzi efektów? Dlaczego jest ważna? Czy jest potrzebna? - te i inne pytania
zadają sobie naukowcy i praktycy, których droga zawodowa zaprowadziła na obszary podmokłe.

Zapraszamy do udziału w międzynarodowych warsztatach pt.
AWARE: Approaches in WetlAnd REstoration - focus on fen landscapes"

Organizatorzy konferencji:
dr Wiktor Kotowski (Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski)
dr Ewa Jabłońska (Zaklad Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski)
Łukasz Kozub (Zaklad Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski)
prof. dr Rudy van Diggelen (Ecosystem Management Research Group, University of Antwerp, Belgia).,

Szczegóły: http://www.biol.uw.edu.pl/aware

Chcielibyśmy zmierzyć się z tymi pytaniami wspólnie, w gronie osób zaangażowanych w badania naukowe w dziedzinach związanych z funkcjonowaniem mokradeł (ze szczególnym uwzględnieniem torfowisk niskich), osób prowadzących projekty czynnej ochrony w krajobrazach związanych z torfowiskami niskimi, jak również osób podejmujących decyzje administracyjne dotyczące obszarów podmokłych. W związku z tym, zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowych warsztatach pt. "AWARE: Approaches in WetlAnd REstoration - focus on fen landscapes"(http://www.biol.uw.edu.pl/aware). Warsztaty organizowane są przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Badań Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Society for Ecological Restoration - Europe (http://chapter.ser.org/europe/). Składają się z dwóch części: stacjonarnej części dyskusyjnej, która odbędzie się w Warszawie w dniach 21-23 kwietnia 2013 oraz wycieczki terenowej (23-25 kwietnia), podczas której podejmiemy próbę konfrontacji wyników dyskusji z problemami dotyczącymi ochrony konkretnych obszarów podmokłych.

 
 Podczas warsztatów główny nacisk położony będzie na wymianę poglądów i doświadczeń. Pierwszego dnia (22 kwietnia), zaproszeni prelegenci (uznani w świecie specjaliści w poszczególnych dziedzinach badań
 mokradeł, szczególnie torfowisk niskich - http://www.biol.uw.edu.pl/aware/perspectives.php) podejmą dyskusję, podczas której krotko podsumują różne, niekiedy sprzeczne, punkty widzenia na czynną ochronę i restytucję torfowisk, pokazując, że planowanie ochrony mokradeł musi być ujmowane kompleksowo, z
 uwzględnieniem różnych wymagań, celów, ograniczeń i priorytetów. Podczas dyskusji spróbujemy wskazać płaszczyzny porozumienia, a także główne obszary konfliktowe, które wymagają dalszej wspólnej pracy. Do
 włączania się do dyskusji zapraszamy wszystkich uczestników spotkania. Szczególnie zachęcamy do przedstawienia krótko swojego stanowiska odnośnie konkretnego zagadnienia, przykładów konkretnych projektów ochrony czynnej lub restytucji wdrażanych w krajobrazie torfowisk niskich itp., w formie posteru (http://www.biol.uw.edu.pl/aware/call.php). Sesje posterowe zostaną płynnie wplecione w dyskusje plenarną.
 
 Drugi dzień spotkania (23 kwietnia) dedykowany jest zagadnieniom dotyczącym formalnoprawnych uwarunkowań działań związanych z ochroną i restytucją mokradeł (http://www.biol.uw.edu.pl/aware/programme.php).
 Planowane jest wystąpienie dotyczące wdrażania ochrony czynnej i restytucji torfowisk niskich w Europie w ramach programu LIFE Nature & Biodiversity. Do udziału w dyskusji zapraszamy reprezentantów
 wszystkich instytucji zajmujących się finansowaniem projektów ochrony mokradeł, zarządzających obszarami podmokłymi, a także ustanawiających prawo i podejmujących decyzje administracyjne dotyczące działań na
 obszarach mokradłowych. Rozważamy zorganizowanie podczas sesji odbywającej się w tym dniu tłumaczenie symultaniczne na język polski, jeśli byłoby wyraźne zapotrzebowanie z Państwa strony.
 
 Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym pliku pdf oraz na stronie internetowej http://www.biol.uw.edu.pl/aware. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce Registration. W przypadku
 zgłoszenia bez posteru, w formularzu zgłoszeniowym prosimy wpisać "brak posteru" w miejscu przeznaczonym na tytuł posteru. Prosimy o jak najwcześniejsze dokonanie rejestracji, ze względu na ograniczoną
 liczbę miejsc w sali wykładowej, zastrzegamy ponadto, że przy dużej liczbie zgłoszeń pierwszeństwo będą miały osoby z posterami. W przypadku zainteresowania tłumaczeniem symultanicznym podczas 2 dnia
 warsztatów - prosimy wpisać tę informację w pole Special wishes.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
 Organizatorzy konferencji
 dr Wiktor Kotowski (Zaklad Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska,
 Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski)
 dr Ewa Jabłońska (Zaklad Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział
 Biologii, Uniwersytet Warszawski)
 Łukasz Kozub (Zaklad Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział
 Biologii, Uniwersytet Warszawski)
 prof. dr Rudy van Diggelen (Ecosystem Management Research Group,
 University of Antwerp, Belgia).