Nagrody im. prof. Mariana Gieysztora
26.02.2013.
Komunikat Komisji Nagród PTH im. Prof. Mariana Gieysztora