Międzynarodowe Sympozjum
26.11.2011.

„Plants in hydrosystems: from functional ecology to weed research”

Poznań, 27-31 sierpnia 2012 r.

Zapraszamy na Sympozjum poświęcone roślinom wodnym, które będzie kolejnym, cyklicznym spotkaniem naukowym (organizowanym co 3 lata) łączącym dwa wydarzenia: 13. Międzynarodowe Sympozjum EWRS (European Weed Research Society) i 2. Międzynarodowe Warsztaty Grupy Roboczej ds. Makrofitów SIL (International Society on Limnology). Wśród organizatorów jest także Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, którego członkowie mogą skorzystać z obniżonej opłaty konferencyjnej.
Sympozjum ma na celu konfrontację najnowszych wyników badań dotyczących roślin wodnych, zarówno typowych hydrofitów, jak i strefy przybrzeżnej. Tematyka konferencji bezpośrednio obejmuje zagadnienia z zakresu taksonomii, fizjologii i ekologii gatunków a także uwzględnia najbardziej aktualne problemy ochrony środowiska i przyrody w naszym kraju oraz Unii Europejskiej związane z Ramową Dyrektywą Wodną (wykorzystującą m.in. rośliny wodne w bioindykacji) i Dyrektywą Siedliskową (według której roślinność wskazuje różne typy siedlisk wodnych). Ponadto podczas konferencji poruszane będą problemy zjawisk hydrologicznych związanych z roślinnością, hydrofitowych oczyszczalni ścieków, ochrony krajobrazu i inne zagadnienia ochrony środowiska i ekologii wód. W ramach programu Sympozjum realizowane będą cztery sesje szkoleniowe prowadzone przez międzynarodowe grono ekspertów.
W Sympozjum uczestniczyć będzie grupa wybitnych międzynarodowych specjalistów (potwierdzony udział członków komitetu naukowego konferencji) a wśród uczestników spodziewani są pracownicy naukowi a także służb ochrony środowiska (WIOŚ, RDOŚ, parków narodowych i krajobrazowych oraz administracji). Organizatorzy liczą także na szeroki udział studentów i doktorantów, dla których przewidywana jest obniżona opłata uczestnictwa.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Sympozjum: www.aquaticplants2012.pl

Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz