Seminarium Oddziału w Warszawie
17.11.2011.
Zarząd Oddziału w Warszawie Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego zaprasza na seminarium Oddziału, w czasie którego dr Ana Stanković, członek grupy filogenetyki i ekologii molekularnej oraz grupy archeologicznej w Instytucie Genetyki i Biotechnologii UW, wygłosi referat pt.

„Restytucja wybranych gatunków ryb w Polsce - monitoring genetyczny i aspekty prawne”.


Seminarium odbędzie się 24 listopada 2011 roku (czwartek), o godz. 17.00  w sali 102B, w budynku Wydziału Biologii UW  (ul. Miecznikowa 1, Warszawa).

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Oddziału PTH w Warszawie


Straszczenie:

Genetyka ochronna to połączenie ekologii, genetyki populacyjnej i systematyki. Za pomocą badań genetycznych określa się zróżnicowanie genetyczne danej populacji i procesy w niej zachodzące. Odbudowa populacji zagrożonych gatunków powinna być poprzedzona staranną analizą genetyczną, w celu wybrania najbardziej zbliżonego genetycznie do rodzimej populacji stada założycielskiego. W przypadku gatunków wymarłych na danym obszarze niezbędne jest w pierwszej kolejności genetyczne scharakteryzowanie wymarłej populacji i identyfikacja najbliższej do niej populacji współczesnej. Wybrana pula osobników powinna być możliwie zróżnicowana genetycznie, by uniknąć negatywnych efektów chowu wsobnego. Takie działania dają największą szansę na powodzenie programu restytucji gatunku. Analizy genetyczne w badaniach populacyjnych i restytucyjnych, prowadzone są na świecie standardowo z wykorzystaniem hiperzmiennych markerów. Należą do nich loci mikrosatelitarne jądrowego DNA oraz region kontrolny mitochondrialnego DNA. Obecnie w Polsce realizowana jest restytucja kilku gatunków ryb (m.in. łosoś, certa, jesiotr). Niektóre z nich prowadzone są z zachowaniem ścisłego monitoringu genetycznego. Powstałe w ostatnich latach regulacje prawne, wspierają wzrost implementacji genetyki konserwatorskiej w kraju.