Witamy w PTH

Ostatnie wieści
Advertisement
IX Ogólnopolskie Warszaty Bentologiczne Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
21.04.2008.

IX Ogólnopolskie Warszaty Bentologiczne  

odbyły się w dniach

16-18 maja 2002 r.

Toruń-Bachotek

W dniach 16 – 18 maja 2002, w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym UMK nad jeziorem Bachotek (Pojezierze Brodnickie) odbyły się IX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne. Temat konferencji : „Fauna denna płytkich jezior” W spotkaniu uczestniczyło 38 osób (w załączeniu lista uczestników). Głównym organizatorem konferencji był dr Janusz Żbikowski (Zakład Hydrobiologii, UMK Toruń).


 Lista uczestników
Adam Adamski  - UMK  Toruń
Irena Bielańska-Grajner  -  Uniwersytet Śląski  Katowice
Beata Binek – UW   Warszawa
Anna Borucka – Uniwersytet Gdański  Gdańsk
Magdalena Bryłka – Uniwersytet Gdański  Gdańsk
Magdalena Czarnecka – UMK  Toruń
Izabela Czerniawska-Kusza – Uniwersytet Opolski  Opole
Piotr Domek – UAM  Poznań
Elżbieta Dumnicka – PAN  Kraków
Joanna Galas – PAN  Kraków
Anna Halkiewicz – Akademia Rolnicza  Lublin
Izabela Jabłońska-Barna – UWM  Olsztyn
Ewa Jurkiewicz-Karnkowska – Akademia Podlaska  Siedlce
Tomasz Kakareko – UMK  Toruń
Wioletta Klimowska – UMK  Toruń
Małgorzata Klukowska – Uniwersytet Łódzki  Łódź
Jarosław Kobak – UMK  Toruń
Andrzej Kołodziejczyk – UW  Warszawa
Lucyna Koprowska – UWM  Olsztyn
Ryszard Kornijów – Akademia Rolnicza  Lublin
Jacek Koszałka – UWM  Olsztyn
Andrzej Kownacki – PAN  Kraków
Michał Michałkiewicz – Politechnika Poznańska  Poznań
Stefan Mielewczyk – PAN  Poznań
Tomasz Mieszczankin – UMK  Toruń
Tadeusz Namiotko – Uniwersytet Gdański  Gdańsk
Wojciech Niedomagała – UW  Warszawa
Marcin Ollik – UMK  Toruń
Jacek Polak – UMK Toruń
Małgorzata Poznańska – UMK  Toruń
Hanna Soszka – Instytut Ochrony Środowiska  Warszawa
Anna Stańczykowska – Akademia Podlaska  Siedlce
Grzegorz Tończyk – Uniwersytet Łódzki  Łódź
Barbara Wiśniewska – Uniwersytet Gdański  Gdańsk
Ryszard Wiśniewski – UMK  Toruń
Norbert Wolnomiejski – Morski Instytut Rybacki  Świnoujście
Przemysław Zakrzewski - Uniwersytet Gdański  Gdańsk
Janusz Żbikowski – UMK  Toruń


Tematy wystąpień uczestników
Referaty

Jarosław Kobak  „Kłamstwo, wielkie kłamstwo i ...statystyka, czyli do czego służą testy statystyczne”
Lucyna Koprowska, Rafał Łuczyński, Witold Wirkus  „Fauna naroślinna dwóch rekultywowanych jezior położonych w granicach administracyjnych Olsztyna”
Kornijów R. 1, Becares E.2, van de Bund W.3, Collings S. 4, Garcia-Criado F.2, de Eyto E5, Jeppesen E.6, Gyllström M.7, Halkiewicz A.1, Miracle M. 8, Moss B.4, Nőges T. 9, Nykänen M.10, Rechulicz J.1,  Tarkowska-Kukuryk M.1 , Tesch C.11, Timm H.12, Sahuquillo M. 8, Stephen D.4 “Epifauna helofitów wskaźnikiem statusu ekologicznego płytkich jezior europejskich”
 Andrzej Kownacki, Hanna Soszka, Tadeusz Fleituch, Danuta Kudelska „Ekologiczna ocena jakości rzek w Polsce na podstawie zespołów bezkręgowców bentosowych”
Stefan Mielewczyk „Ocena jakościowego i ilościowego występowania pluskwiaków (Heteroptera) w stawach Parku Pałacowego w Turwi (środkowa Wielkopolska)”
Stefan Mielewczyk, Piotr Domek „Makrofauna płytkiego litoralu lobeliowego jeziora Jeleń w Bytowie (Pojezierze Bytowskie)”
Grzegorz Tończyk „Zmiany składu gatunkowego zgrupowań larw ważek w dolinie środkowego biegu Grabi (Polska Środkowa) – analiza 50-letnich danych”
Ryszard Wiśniewski „Wykorzystanie sztucznych sieci neuronalnych w pomiarach biometrycznych małża Dreissena polymorpha (Pall.)”
Janusz Żbikowski „Wpływ makrofitów i  substancji humusowych na makrozoobentos pelofilny płytkich jezior”
 
Komunikaty
 Irena Bielańska-Grajner  „Metody badania psammonu ze szczególnym uwzględnieniem wrotków (Rotifera)”
Beata Binek, Andrzej Kołodziejczyk „Racicznica zmienna (Dreissena polymorpha Pallas, 1771) w litoralu jeziora Hańcza”
Elżbieta Dumnicka, Joanna Galas „Kilkuletnie badania ugrupowań Oligochaeta w małych stawach wysokogórskich”
Joanna Galas, Elżbieta Dumnicka „Parametry środowiskowe a rozmieszczenie skąposzczetów w Zbiorniku Piaseczno (zatopiona, odkrywkowa kopalnia siarki)”
Izabela Jabłońska – Barna Wpływ czynników środowiskowych na rozmieszczenie zoobentosu w płytkim, słonawowodnym zbiorniku przymorskim”
Ewa Jurkiewicz – Karnkowska Analiza porównawcza malakocenoz trzech nizinnych zbiorników zaporowych (Zegrzyński, Sulejowski, Siemianówka)”
Tomasz Kakareko „Rola makrozoobentosu pelofilnego jako pokarmu leszczy, Abramis brama (L.) w Zbiorniku Włocławskim”
Wioletta Klimowska „Porównanie makrozoobentosu pelofilnego dwóch płytkich, silnie zarośniętych elodeidami,  jezior eutroficznych”
Andrzej Kołodziejczyk, Irena Dobek, Beata Binek „Nakamienna makrofauna bezkregowa – wzajemne przenikanie gatunków jeziornych i rzecznych do sąsiedniego środowiska”
Michał Michałkiewicz „Potamopyrgus jenkinsi jako składnik  malakofauny w jeziorach Wielkopolskiego Parku Narodowego”
Wojciech Niedomagała, Andrzej Kołodziejczyk „Sezonowe i dobowe migracje Pallasiola quadrispinosa (G.O.Sars, 1867) (Amphipoda : Gammaridae) w litoralu i sublitoralu jeziora Hańcza”
Krzysztof Owsiak, Norbert Wolnomiejski, Marta Luścińska „Wpływ Dreissena polymorpha Pal. na hydrobiologiczne właściwości Zalewu Szczecińskiego (Zalew Wielki, Estuarium Odry)”
Monika Tarkowska–Kukuryk, Ryszard Kornijów „Makrofauna zasiedlająca elodeidy i osady denne jeziora Długie w Poleskim Parku Narodowym”
Norbert Wolnomiejski „Makrofauna pelofilna wypłyconych zatok Zalewu Szczecińskiego”
 
 
Plakaty
 Anna Borucka, Tadeusz Namiotko „Subfosylne Ostracoda jeziora Narie na Pojezierzu Olsztyńskim”
Izabela Czerniawska – Kusza „Zastosowanie sztucznych podłoży w monitoringu wód dużych rzek”
Piotr Domek, Tomasz Joniak „Sezonowe zmiany makrozoobentosu na tle warunków fizyczno – chemicznych wód jezior humusowych”
Izabela Jabłońska – Barna „Nowe stanowisko Piscicola pojmanskae (Piscicolidae, Hirudinea) na Pomorzu Środkowym”
Ewa Jurkiewicz – Karnkowska, Janusz Żbikowski „Malakofauna wybranych środowisk przybrzeżnych Zbiornika Włocławskiego : zróżnicowanie przestrzenne oraz zmiany wieloletnie”
Małgorzata Klukowska Siedliskowe zróżnicowanie struktury zgrupowań Chironomidae wybranych starorzeczy Polski Środkowej”
Jacek Koszałka „Fauna denna jeziora Łekuk Wielki w latach 1998-1999”
Marcin Ollik, Janusz Żbikowski „Charakterystyka larw z rodzaju Chironomus w pozalitoralowej strefie pożwirowego zbiornika”
Barbara Wiśniewska, Magdalena Bryłka „Przekopnica (Lepidurus arcticus) płytkich zbiorników tundrowych pd. Spitsbergenu – zmienność genetyczna”
Przemysław Zakrzewski, Tadeusz Namiotko „Wstępna charakterystyka skorupiaków drobnych cieków projektowanego rezerwatu przyrody „Dolina Zagórskiej Strugi” na terenie Pobrzeża Kaszubskiego”