Sekcje problemowe Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Spis treści
Sekcje problemowe
Strona 2

Regulamin sekcji problemowych

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

&1
Sekcje mają charakter problemowy i są agendą Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Sekcje działają na podstawie statutu Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

&2
Nazwę sekcji ustalają jej członkowie.

Rozdział II
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

&3
Celem sekcji jest skupianie i zintegrowanie polskich hydrobiologów zainteresowanych wybraną problematyką hydrobiologiczną, stałe podnoszenie poziomu naukowego członków sekcji i wymiana doświadczeń

&4
Cel ten sekcja będzie osiągać przez:

   1. organizowanie w różnych ośrodkach polskich dorocznych sympozjów, konferencji lub wycieczek naukowych poświęconych aktualnym zagadnieniom teoretycznym i praktycznym,
   2. gromadzenie informacji, tworzenie baz danych,
   3. propagowanie dorobku naukowego członków sekcji,
   4. inicjowanie i uczestniczenie w pracach naukowych, szkoleniowych, organizacyjnych, wydawniczych, doradczych lub o charakterze ekspertyz,
   5. utrzymywanie kontaktu z nauką światową przez współpracę z innymi towarzystwami naukowymi i instytucjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

&5
Do realizowania tych zadań sekcja może powoływać zespoły robocze działające w ramach Statutu Towarzystwa Hydrobiologicznego i Regulaminu sekcji.