Konkurs im. Jana Igora Rybaka na najlepszy plakat Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Regulamin konkursu im. Jana Igora Rybaka na najlepszy plakat indywidualny młodego hydrobiologa


1. Konkursy organizowane są przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, odbywają się w ramach Zjazdów Hydrobiologów Polskich i dotyczą prac z dziedziny szeroko pojętej hydrobiologii.

2. Warunkiem odbycia się konkursu jest zgłoszenie do konkursu co najmniej 5 plakatów.

3. W konkursie może uczestniczyć każdy, kto w roku Zjazdu nie przekroczył 35 roku życia.

4. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace indywidualne (wykonane przez jednego autora), prezentowane w formie plakatów i dotąd niepublikowane i niebędące w druku.

5. Udział w konkursie należy zgłosić organizatorom zjazdu w czasie rejestracji. Informacje o udziale w konkursie autor podaje również w abstrakcie/streszczeniu plakatu.

6. Podczas rejestracji na Zjeździe uczestnicy konkursu zgłaszają plakat do konkursu i otrzymują od organizatorów numer i informację, że jest to plakat konkursowy. Organizatorzy sporządzają listę uczestników konkursu zawierającą dane o personaliach i roku urodzenia uczestników.

7. Przed rozwieszeniem plakatów przez organizatorów Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTH, lub wskazany przez niego członek Komisji, sprawdza zgodność zgłoszenia z warunkami konkursu. W razie stwierdzenia uchybień regulaminowych wycofuje plakat z konkursu, sporządzając pisemne uzasadnienie decyzji. Od takiej decyzji przysługuje autorowi plakatu odwołanie do Zarządu Głównego PTH.

8. Oceny przedstawionych w konkursie plakatów dokonują członkowie wybranej na bieżącym Zjeździe Komisji Nagród PTH w trakcie obrad na zamkniętym posiedzeniu, według zasad stosowanych podczas dorocznej oceny prac magisterskich nadsyłanych na konkurs im. Profesora Mariana Gieysztora.

9. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i – w miarę możliwości – nagrody rzeczowe; informację o laureatach i rodzajach nagród Zarząd Główny PTH podaje na końcowym posiedzeniu uczestników Zjazdu oraz publikuje na stronach internetowych Towarzystwa. Nazwiska autorów, tytuły i streszczenia nagrodzonych plakatów będą opublikowane w kwartalniku on-line Wiadomości Hydrobiologiczne.

10. Zarząd Główny PTH razem z Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo unieważnić konkurs lub zmienić jego wyniki w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości regulaminowych.

Prezydium Zarządu Głównego PTH
Warszawa, 2012 rok