Przeciw suszy

O tym, że problem suszy w Polsce przestał być problemem lokalnym i możliwym do zbagatelizowania nie trzeba dzisiaj nikogo przekonywać. Zmiany klimatyczne objawiające się zwiększeniem nierównomierności opadów i udziału parowania w bilansie wodnym oraz zanikiem retencji śniegowej z jednej strony, z drugiej, co najmniej kilkudziesięcioletnim niszczeniem naturalnych zdolności retencyjnych zlewni, doprowadziły do stanu, w którym brak wody zaczyna limitować produkcję przemysłową i rolniczą oraz zmienia w niekorzystny sposób nasz krajobraz, powodując stepowienie dużych obszarów i zanik wód powierzchniowych. Planowana właśnie specustawa ma przyspieszyć kompleksowe działania zapobiegające suszy poprzez m.in. ograniczenie możliwości blokowania przez niezależnych ekspertów szkodliwych i nieefektywnych inwestycji. W tym kontekście ważne jest, aby ogólne dokumenty planistyczne, w tym Program Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS) wykluczały tego typu inwestycje, promując rozwiązania w optymalny sposób wykorzystujące dostępne środki. W związku z tym naukowcy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Hydrobiologicznym i w ruchu Nauka dla Przyrody, wspólnie sformułowali stanowisko w sprawie pozytywnych i negatywnych aspektów projektu PPSS mając nadzieję na rozpoczęcie wreszcie konstruktywnego i merytorycznego dialogu na temat gospodarki wodnej w Polsce. Jednocześnie zadeklarowali wolę uczestnictwa w pracach i wsparcia zarządców wód we wszystkich racjonalnych działaniach zmierzających do minimalizacji negatywnych skutków suszy.

Treść wspólnego stanowiska naukowców z Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego i ruch Nauka dla Przyrody jest dostępna tutaj. Zapraszamy również do odwiedzania naszej nowej zakładki, gdzie można będzie znaleźć informacje dotyczące problemu suszy w Polsce - ZWALCZ SUSZĘ