Prof. dr hab. Anna Hillbricht-Ilkowska studia wyższe ukończyła na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł magistra w zakresie zoologii, tamże uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych i doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskała w 1981 roku, a w 1991 powołano Ją na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Ekologii PAN. Początkowo prof. A. Hillbricht-Ilkowska pracowała jako asystent w Katedrze Ekologii Uniwersytetu Warszawskiego a następnie w Instytucie Ekologii PAN. Była wieloletnim kierownikiem Zakładu Hydrobiologii Instytutu Ekologii PAN. Pełniła funkcje sekretarza naukowego Zakładu Ekologii PAN, zastępcy dyrektora ds. naukowych IE PAN i członka Rad Naukowych kilku instytutów naukowych i Komitetów Naukowych PAN. Pełniła funkcję wiceprezydenta Societas Internationalis Limnologiae (SIL). Została wybrana członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego i odznaczona medalem PTH im. Alfreda Lityńskiego. Prof. A. Hillbricht-Ilkowska odznaczona została m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz otrzymała szereg nagród naukowych. Opublikowała ponad 100 prac naukowych, była współautorem podręcznika i publikacji stanowiącej syntezę badań międzynarodowych na temat produktywności biologicznej, jest redaktorem prowadzącym kwartalnika Polish Journal of Ecology. Od wielu lat interesuje się zagadnieniami z zakresu ekologii krajobrazu a szczególnie rolą ekosystemów wodnych w krajobrazie i środowisku przyrodniczym oraz funkcjonowaniem ich ekotonów. Kierowała polskim zespołem realizującym międzynarodowy program badawczy, którego celem było poznanie dynamiki związków troficznych (szczególnie azotu) w buforowych strefach przywodnych w różnych warunkach klimatycznych i gospodarki rolnej siedmiu krajów europejskich.

JIR