Prof. dr hab. Marian Gieysztor urodził się w 1901 roku w Petersburgu. Studia z zakresu zoologii odbył na Uniwersytecie Warszawskim. W 1928 roku uzyskał stopień doktora filozofii, a w 1936 roku stopień habilitowanego. W okresie okupacji brał czynny udział w tajnych kursach Uniwersytetu Warszawskiego, jednocześnie rozwija działalność w szeregach Armii Krajowej, między innymi wchodząc w skład Kierownictwa Walki Cywilnej. Praca dydaktyczna i naukowa Prof. Gieysztora wiąże się z dwiema uczelniami warszawskimi: Uniwersytetem i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. W roku 1952 obejmuje kierownictwo Zakładu Hydrobiologii (Późniejszej Katedry) w Uniwersytecie Warszawskim. W 1957 roku zostaje mianowany profesorem zwyczajnym UW. Szeroko zakrojone badania naukowe Prof. Gieysztora i innych skupionych wokół niego uczniów i współpracowników dotyczyły warunków środowiskowych i biocenoz jezior, potoków górskich i drobnych zbiorników wodnych. Był cenionym specjalistą w zakresie systematyki, anatomii i ekologii wirków. Profesorowi Gieysztorowi zawdzięczamy powołanie do życia Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, którego pracami w trudnym, pierwszym okresie kierował, pełniąc zaszczytną funkcję Prezesa. Brał również aktywny udział w pracach Komitetu Hydrobiologicznego PAN, w którym piastował godność Przewodniczącego.

Ewa Pieczyńska