I. Nazwa, teren działania, siedziba i pieczęć Towarzystwa

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, zwane dalszej części Towarzystwem, w skrócie PTH.

§ 2
Terenem działalności PTH jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz m. st. Warszawa.

§ 3
PTH jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach, posiadającym osobowość prawną.

§ 4
Podstawą działalności PTH jest praca społeczna ogółu członków.

§ 5
PTH może powoływać oddziały terenowe podlegające zgłoszeniu do właściwych terenowych organów administracji państwowej oraz sekcje.  

§ 6
PTH może być członkiem krajowych lub zagranicznych stowarzyszeń naukowych o tym samym lub podobnym profilu działanie.

§ 7
PTH używa pieczęci z napisem:

POLSKIE TOWARZYSTWO HYDROBIOLOGICZNE
ZARZĄD GŁÓWNY lub ZARZĄD ODDZIAŁU W ...........

II. Cel Towarzystwa i środki działania
§ 8
Celem PTH jest popieranie rozwoju hydrobiologii i nauk pokrewnych, upowszechnianie dorobku tych nauk, a także dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej i reprezentowanie interesów członków w zakresie ich działalności naukowo-zawodowej.

§ 9
PTH realizuje swoje cele przez:
1. Inicjowanie i udział w organizacji Zjazdów Hydrobiologów Polskich;
2. organizowanie zebrań i zjazdów naukowych;
3. wydawania czasopism oraz publikacji nieperiodycznych z dziedziny hydrobiologii i nauk pokrewnych;                        
4. współdziałanie z innymi towarzystwami naukowymi oraz z pokrewnymi organizacjami za granicą;
5. przyznawanie nagród za prace naukowe i funduszy na badania naukowe szczególnie popierane przez Towarzystwo;
6. czynny udział w ochronie środowisk wodnych i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o potrzebie ochrony tych środowisk;
7. inicjowanie i popieranie badań naukowych w dziedzinie hydrobiologii i nauk pokrewnych, organizowanie współdziałania placówek naukowych, inicjowanie tworzenia stacji i pracowni badawczych, gromadzenie zbiorów, zakładanie bibliotek, organizowanie wycieczek naukowych oraz wypraw badawczych w kraju i za granicę, uczestnictwo w międzynarodowych zjazdach hydrobiologicznych;
8. gromadzenie środków finansowych na realizację statutowych celów Towarzystwa.
III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie PTH dzielą się na:
1. honorowych;
2. zwyczajnych;
3. współpracujących;
4. wspierających.

§ 11
1. Godność członka honorowego PTH może być nadana wybitnym działaczom na polu hydrobiologii lub nauk pokrewnych oraz osobom, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju nauk hydrobiologicznych lub Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego;
2. członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego;
3. członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 12
Członkiem zwyczajnym może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bądź obcokrajowiec, pracujący naukowo w dziedzinie hydrobiologii lub nauk pokrewnych lub wskazujący trwałe, udokumentowane zainteresowanie tą dziedziną wiedzy.

§ 13
1. Członkami współpracującymi mogą zostać osoby fizyczne, nie spełniające warunków zawartych w § 12, w tym małoletni, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 pkt. 2 i 3 Dz. U. nr 20 z dnia 10 kwietnia 1989 roku;
2. członkowie współpracujący mają głos doradczy. W przypadku osób prawnych działają w Towarzystwie za pośrednictwem swoich upoważnionych przedstawicieli.

§ 14
1. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarują  poparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz Towarzystwa;
2. są przyjmowani przez Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie deklaracji.
3. Członkowie wspierający mają głos doradczy.

§ 15
Członków zwyczajnych i współpracujących przyjmuje Zarząd Oddziału na wniosek ca najmniej jednego członka zwyczajnego lub honorowego.                                                                                          

§ 16
1. Członkowie zwyczajni maja prawo do:
    1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;
    2. uczestnictwa w posiedzeniach naukowych Towarzystwa;
    3. zabierania głosu na zebraniach Towarzystwa;
    4. korzystania ze zbiorów i bibliotek Towarzystwa na warunkach określonych przez Zarząd;
    5. otrzymywania wydawnictw Towarzystwa na warunkach określonych przez Zarząd;
    6. uczestnictwa w organizowanych przez Towarzystwo wycieczkach naukowych i wyprawach badawczych na warunkach określonych przez Zarząd;
    7. zgłaszania wniosków na Walne Zebranie Towarzystwa;
    8. przedstawiania kandydatów na członków zwyczajnych, współpracujących i  wspierających.
2. Członkowie współpracujący i wspierający mają prawa członków zwyczajnych Towarzystwa z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 8 niniejszego paragrafu.

§ 17
1. Członek zwyczajny PTH jest zobowiązany do:
    1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
    2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
    3. regularnego opłacania składek członkowskich.
2. Członek wspierający ma obowiązki zawarte tylko w p. 1.  pkt.1.

§ 18
 1. Członkostwo ustaje na skutek:
    1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Oddziału, zaś w przypadku członka wspierającego Zarządowi Głównemu Towarzystwa;
    2. skreślenia z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej w Towarzystwie, zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat,  lub nie wywiązywania się z podjętych  zobowiązań;
    3. wykluczenia za działalność na szkodę Towarzystwa lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych;
    4. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
2. Uchwałę o skreśleniu członka podejmuje Zarząd Oddziału lub w przypadku członków wspierających Zarząd Główny.
3. Od uchwały Zarządu Oddziału przysługuje członkowi wykluczonemu prawo odwołania się do Zarządu  Głównego, którego uchwała jest ostateczna. Członkom wspierającym przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
4. Członkowie skreśleni z listy członków Towarzystwa z powodu nie opłacania składek mogą być ponownie przyjęci na ogólnych zasadach.
IV. Władze Towarzystwa

§ 19
1. Władzami Towarzystwa są:
    1. Walne Zebranie Towarzystwa;
    2. Zarząd Główny;
    3. Główna Komisja Rewizyjna;
    4. Sąd Koleżeński.
2. Kadencja Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków (z wyjątkiem wynikającym z § 20 pkt. 3), w tym odpowiednio prezesa, wiceprezesa, przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. Miejsca zwolnione w czasie kadencji władz Towarzystwa można obsadzać na drodze kooptacji. Liczba dokooptowanych członków nie może stanowić więcej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 20
1. Najwyższą władzą PTH jest Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
2. Walne Zebranie  Członków Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienie Statutu nie stanowi inaczej, w pierwszym terminie - w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim bez względu na liczbę obecnych. W obu terminach konieczna jest obecność prezesa lub wiceprezesa.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian Statutu, nadania i pozbawienia godności członka honorowego lub prezesa honorowego oraz rozwiązania Towarzystwa wymagają większości 2/3 głosów członków Towarzystwa obecnych na zabraniu, uprawnionych do głosowania.
5. Udział w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa biorą członkowie honorowi i zwyczajni z głosem stanowiącym, a także z głosem doradczym - pozostali członkowie i zaproszeni goście.

§ 21
Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:
1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
3. uchwalanie programów prac Towarzystwa, planów działalności finansowej oraz wysokości wpisowego i rocznych składek członkowskich;
4. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
5. wybór Prezesa Towarzystwa i członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Nagród;
6. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego oraz prezesa honorowego Towarzystwa;
8. podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§ 22
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Zarząd Główny powiadamia członków, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 23
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Towarzystwa.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, do których rozpatrzenia zostało zwołane.

§ 24
1. Zarząd Główny składa się z prezesa oraz 6-8 osób i jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Zarząd Główny na pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i innych członków funkcyjnych.
2. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć –  z głosem doradczym – przewodniczący Oddziałów Towarzystwa, członkowie Komisji Rewizyjnej i  Przewodniczący Sekcji.
3. Jeśli na stanowiska prezesa zostanie wybrany członek Towarzystwa spoza Warszawy, to wiceprezesem powinna zostać wybrana osoba stale mieszkająca w Warszawie.
4. Członkowie Zarządu Głównego nie mogą być członkami innych wybieralnych władz Towarzystwa.

§ 25
1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
     1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
     2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków;
     3. zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
     4. opracowywanie programu działalności Towarzystwa, organizowanie zjazdów i zebrań naukowych, inicjowanie badań naukowych, powoływanie stałych lub czasowych komisji do specjalnych zadań Towarzystwa oraz ustalanie regulaminów wewnętrznych;
     5. uchwalanie budżetu i zatwierdzanie bilansu rocznego;
     6. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Towarzystwa oraz nadzorowanie ich działalności;
     7. powoływanie i rozwiązywanie Sekcji Towarzystwa oraz nadzorowanie ich działalności;
     8. przedstawianie kandydatów na członków honorowych Towarzystwa, rozpatrywanie odwołań od uchwał o nie przyjęciu na członka PTH;
     9. przyjmowanie i wykluczanie członków wspierających;
   10. kierowanie wydawnictwami Towarzystwa, powoływanie redaktorów i zatwierdzanie członków redakcji wydawnictw PTH;
   11. delegowanie przedstawicieli Towarzystwa na zjazdy naukowe;
   12. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do zagranicznych stowarzyszeń;
   13. ustalanie wysokości składek członkowskich, po przekazaniu tej sprawy do kompetencji ZG przez Walne Zebranie Członków.
2. Bieżąca działalnością Zarządu Głównego kieruje Prezydium w którego skład wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego i jego Prezydium odbywają się w miarę potrzeby z tym, że Zarządu Głównego nie rzadziej niż raz na pół roku. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego powinny być zatwierdzane przez Zarząd Główny.

§ 26
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 członków, spośród których Komisja wybiera Przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Główna Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa - ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej - pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
5. Szczegółowy zakres działalności Głównej Komisji Rewizyjnej określa  regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

§ 27
1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygnięcia sporów między członkami Towarzystwa.
2. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, spośród których wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.
3. Sąd Koleżeński może orzec upomnienie, naganę lub wykluczenie z Towarzystwa.
4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
5. W razie konieczności Sąd Koleżeński uzupełnia swój ślad przez kooptację – nie więcej jednak niż o jedną osobę – w porozumieniu z Zarządem Głównym.
6. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
V.    Oddziały Towarzystwa
§ 28
1. Oddziały terenowe Towarzystwa powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego w miejscowościach, w których mieszka co najmniej 10 członków zwyczajnych.
2. Teren działalności i miejsce siedziby Oddziału ustala Zarząd Główny.
3. W przypadku gdy liczba członków spadnie poniżej 10 albo gdy Oddział nie realizuje statutowych zadań Towarzystwa, Zarząd Główny może rozwiązać Oddział.
4. Od uchwały Zarządu Głównego o rozwiązaniu Oddziału jego członkowie mogą odwołać się do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, którego uchwała jest ostateczna.

§ 29
 1.  Władzami Oddziału są:
     1. Walne Zabranie Członków Oddziału;
     2. Zarząd Oddziału;
     3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Kadencja Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisja Rewizyjnej trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Uchwały Walnego Zebrania członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie - w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim - bez względu na liczbę osób. W obu terminach konieczna jest obecność przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Oddziału.

§ 30
1. Najwyższą Władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału co najmniej raz w roku.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie - w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim - bez względu na liczbę osób. W obu terminach konieczna jest  obecność przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Oddziału.
3. Walne Zebranie członków Oddziału:
    1. uchwala kierunki działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami  władz Towarzystwa;
   2. przyjmuje i rozpatruje sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału  i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej;
   3. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej;
   4. wybiera przewodniczącego i Zarząd Oddziału oraz Oddziałową Komisję Rewizyjna.

§ 31
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków pisemnie, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Udział w Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą członkowie honorowi i zwyczajni z głosem stanowiącym, a także - z głosem doradczym - pozostali członkowie i zaproszeni goście.

§ 32
1. Zarząd Oddziału w liczbie 5-6 osób (w tym przewodniczący) jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Oddziału. Zarząd Oddziału na pierwszym zebraniu wybiera swego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
    1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
    2. opracowanie planów działalności, kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, uchwałami Zarządu Głównego oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału;
    3. uchwalanie budżetu i zatwierdzanie bilansu Oddziału;
    4. przyjmowanie i wykluczanie z Towarzystwa członków zwyczajnych i współpracujących;
    5. składanie Zarządowi Głównemu co najmniej  raz w roku sprawozdania ze swej działalności;
    6. zarządzanie majątkiem w ramach uprawnień przyznawanych przez Zarząd Główny.
3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W razie równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby z tym, że nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 33
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału powołana jest do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występować do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądań wyjaśnień.
4. Członkowie Komisja Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
VI.  Majątek Towarzystwa
§ 34
1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Fundusze Towarzystwa pochodzą z:
    1. wpisowego i składek członkowskich;
    2. dotacji;
    3. darowizn i zapisów;
    4. wpływów z działalności statutowej.
3. Do ważności dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika.

VII. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa
§ 35
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa większością co najmniej 2/3 głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.

§ 36
1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.
2. Ostatnie Walne Zabranie Członków Towarzystwa podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Towarzystwa.

Warszawa 2003 r.