Tuczno, 13.05.2010 r.

Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego sekcji bentologicznej Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

Zebranie otworzył Przewodniczący Sekcji Andrzej Kownacki, witając wszystkich i przedstawiając program obrad. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego obrad, którym został Janusz Żbikowski, a także protokolanta – powołanym została Izabela Czerniawska-Kusza. W dalszej kolejności dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej, w skład której weszły następujące osoby: Paweł Koperski i Małgorzata Poznańska.
Kolejnym punktem programu było sprawozdanie z działalności Sekcji w latach 2006-2009 zaprezentowane przez Grzegorza Tończyka. Sprawozdający scharakteryzował ostatnie trzy lata działalności sekcji, w czasie których zorganizowano kolejno XIV, XV i XVI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne. Miały one miejsce odpowiednio w Opolu – Turawie (organizator I. Czerniawska-Kusza), Zwierzyńcu (organizator P. Buczyński) i Borach Tucholskich (organizator G. Tończyk). Przedłożone sprawozdanie nie budziło żadnych wątpliwości, ani pytań. Zdecydowaną większością głosów udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, jako że spośród 19 osób uprawnionych do głosowania, za było 16 głosów, przy trzech głosach wstrzymujących się.
Wybór nowego zarządu poprzedziła informacja Andrzeja Kownackiego odnośnie regulaminu głosowania. Jako kandydata na przewodniczącego zaproponowano A. Kownackiego, a na członków zarządu sekcji J. Galas i G. Tończyka. Każdy z kandydujących wyraził zgodę. Lista kandydatów została zamknięta, po czym przystąpiono do rozdania kart do głosowania i ich wypełniania. Karty zostały zebrane przez Komisję Skrutacyjną celem podliczenia głosów. Po krótkim oczekiwaniu wyniki głosowania ogłoszone zostały przez P. Koperskiego. Przedstawiały się one następująco: zebrano 19 kart do głosowania; za kandydaturą A. Kownackiego na przewodniczącego opowiedziało się 18 osób, po 19 osób poparło kandydatury J. Galas i G. Tończyka na członków zarządu. Na zakończenie wyborów głos zabrał A. Kownacki, składając wszystkim podziękowania.
Kolejny punkt programu stanowiły plany działalności Sekcji. Dyskusję na temat następnych XVIII Warsztatów Bentologicznych rozpoczął Janusz Żbikowski, przekazując informację odnośnie trudności w ich zorganizowaniu przez Ośrodek Toruński. W odpowiedzi Małgorzata Kłonowska-Olejnik zaproponowała/ zaapelowała aby uaktywniły się ośrodki nie organizujące dotychczas Warsztatów. Zwrócono się w tej sprawie do Ireny Bielańskiej-Grajner (reprezentującej Uniwersytet Śląski), która temat podjęła, lecz ostateczna decyzja miała być przekazana uczestnikom zebrania następnego dnia. Ponownie powrócono do problemów wydawniczych czasopisma DNO i możliwości jego reaktywowania. Zadania tego podjął się Andrzej Kownacki, po uprzedniej prośbie skierowanej przez Joannę Galas. Przewodniczący Sekcji zaproponował zebranym aby informator stanowiły postery z Warsztatów zamieszczone na stronie internetowej PTH.
Wolne wnioski stanowiły kolejny, a zarazem najbardziej burzliwy punkt programu. W dyskusji poruszone zostały tematy dotyczące materiałów publikowanych w ramach Warsztatów, a także kwestie organizacyjne związane z dojazdami do miejscowości, w których odbywają się Warsztaty oraz ponoszonych kosztów. W dyskusji głos zabrali, m.in.: J. Galas, M. Kłonowska-Olejnik, A. Kołodziejczyk, P. Koperski, A. Kownacki, J. Żbikowski i I. Czerniawska-Kusza.
Na zakończenie Andrzej Kownacki przedłożył kartki skierowane do Pani Prof. Anny Stańczykowskiej i Pawła Buczyńskiego, z prośbą o złożenie podpisów.

Przewodniczący zakończył zebranie.

Protokolant Izabela Czerniawska-Kusza


 Sprawozdanie z działalności Sekcji Bentologicznej PTH w latach 2006-2010

W okresie sprawozdawczym Sekcja kierował Zarząd w składzie:

przewodniczący: dr Andrzej Kownacki
członkowie Zarządu: dr Joanna Galas i dr Grzegorz Tończyk

            Ze względu na małą frekwencję członków sekcji na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w trakcie trwania XX Zjazdu Hydrobiologów Polskich w Toruniu w 2006 postanowiono organizować kolejne Zebrania Sekcji w czasie trwania Warsztatów.

W okresie sprawozdawczym Sekcji Bentologicznej odbyły się 3 zebrania: członków sekcji w Turawie 2007, Zwierzyńcu 2008 i Funce 2009.

Działalność merytoryczna Sekcji Bentologicznej PTH opierała się na corocznych Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych, organizowanych przez różne ośrodki naukowe. W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące warsztaty:

·              XIV Warsztaty Bentologiczne w Turawie, w dniach 10-12 maja 2007 roku,

Zorganizowane przez dr Izę Czerniawska – Kuszę z Uniwersytetu w Opolu. Dotyczyły „Hydromorfologicznej oceny ekosystemów wodnych”. 10 wystapień ukazało się w formie artykułów  naukowych w „Oceanological and Hydrobiological Studies Nr 36, suplement 4” 2007 rok.

·              XV Warsztaty Bentologiczne w zwierzyńcu, w dniach 16-18 maja 2008 roku, zorganizowane przez dr Pawła Buczyńskiego z Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dotyczyły „Bentosu źródeł i strumieni”. 14 wystąpień u7kazało się w formie artykułów naukowych w Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C Biologia w 2008 roku.

·              XVI Warsztaty Bentologiczne w Funce-Harzykowy w dniach 7-10 maja 2009 troku, zorganizowane przez dr Grzegorza Tończyka z Uniwersytetu Łódzkiego. Dotyczyły organizmów inwazyjnych w wodach Polski. Organizatorzy wydali streszczenia wystapie©ń i plakatów w zeszytach Parku narodowego „Bory Tucholskie” nr 1, 2009 , pod redakcją g. Tończyka i A. Jabłońskiej.

·              XVII Warsztaty Bentologiczne w Tucznie w dniach 13-15 maja 2010, zorganizowane prze mgr. inż. Piotra Domka z Uniwersytetu Poznańskiego. Dotyczą bezkręgowców dennych wód Parków Narodowych Polski