Regulamin sekcji problemowych

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

&1
Sekcje mają charakter problemowy i są agendą Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Sekcje działają na podstawie statutu Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

&2
Nazwę sekcji ustalają jej członkowie.

Rozdział II
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

&3
Celem sekcji jest skupianie i zintegrowanie polskich hydrobiologów zainteresowanych wybraną problematyką hydrobiologiczną, stałe podnoszenie poziomu naukowego członków sekcji i wymiana doświadczeń

&4
Cel ten sekcja będzie osiągać przez:

   1. organizowanie w różnych ośrodkach polskich dorocznych sympozjów, konferencji lub wycieczek naukowych poświęconych aktualnym zagadnieniom teoretycznym i praktycznym,
   2. gromadzenie informacji, tworzenie baz danych,
   3. propagowanie dorobku naukowego członków sekcji,
   4. inicjowanie i uczestniczenie w pracach naukowych, szkoleniowych, organizacyjnych, wydawniczych, doradczych lub o charakterze ekspertyz,
   5. utrzymywanie kontaktu z nauką światową przez współpracę z innymi towarzystwami naukowymi i instytucjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

&5
Do realizowania tych zadań sekcja może powoływać zespoły robocze działające w ramach Statutu Towarzystwa Hydrobiologicznego i Regulaminu sekcji.

Rozdział III
CZŁONKOWIE SEKCJI

&6
Członkiem sekcji może zostać każdy członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego wyrażający gotowość współpracy z sekcją w realizacji jej celów.

&7
Przynależność do jednej sekcji Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego nie wyklucza możliwości przynależności do innych sekcji problemowych Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

&8
Członkiem sekcji może być tylko członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego; Członkowie sekcji mają obowiązek:
przestrzegać Regulamin sekcji, brać udział w pracach sekcji i realizować jej cele, przestrzegać uchwały władz sekcji.

&9
Członkowie sekcji mają prawo do czynnego udziału we wszystkich zebraniach i pracach sekcji.

&10
Członkowstwo sekcji ustaje na skutek:
   1. ustania Członkostwa Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego;
   2. dobrowolnego wystąpienia z sekcji zgłoszonego na piśmie;
   3. z powodu nie przestrzegania uchwał władz sekcji. Wykluczonemu przez Zarząd sekcji z tego powodu Członkowi sekcji przysługuje prawo odwoływania się do Zgromadzenia Członków sekcji.

Rozdział IV
WŁADZE SEKCJI

&11
Władzami sekcji są
Walne Zgromadzenie sekcji,
Zarząd sekcji,
Władze Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego wymienione w Statucie Towarzystwa.

&12
Zgromadzenie członków sekcji może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się nie rzadziej niż raz na trzy lata w miejscu ustalonym podczas poprzedniego Zgromadzenia w ramach zjazdów Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.
Nadzwyczajne Zgromadzenie jest zwoływane z inicjatywy Zarządu sekcji Zarządu Głównego Towarzystwa Hydrobiologicznego albo na żądanie co najmniej 1/3 członków sekcji.
O terminie i miejscu Zgromadzenia członków sekcji Zarząd sekcji zawiadamia wszystkich członków sekcji co najmniej 15 dni przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia.
Do kompetencji Zgromadzenia członków sekcji należy:
   1. proponowanie zmian w Regulaminie sekcji, wymagających następnie zatwierdzenia przez Zarząd Główny Towarzystwa;
   2. kontrola, wybór i odwoływanie Zarządu sekcji lub jego poszczególnych członków;
   3. rozpatrywanie i uchwalanie wniosków przedłożonych przez członków Zarządu Sekcji albo bezpośrednio Zgromadzeniu;
Uchwały Zgromadzenia członków sekcji s_ podejmowane w wyniku głosowania na podstawie większości głosów (50% + 1 g_os) niezależnie od liczby obecnych.

&13
Zarząd sekcji składa się z Przewodniczącego sekcji jegoi zastępcy i Sekretarza.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zgromadzenia członków sekcji , skład Zarządu może być powiększony w drodze wyborów albo w drodze dokooptowania zatwierdzonego następnie przez najbliższe Zgromadzenie członków sekcji.
Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
Do kompetencji i obowiązków Zarządu sekcji należy:
   1. kierowanie pracami sekcji;
   2. zatwierdzanie i przyjmowanie nowych członków sekcji;
   3. wyklucznie członków sekcji nieprzestrzegających Uchwał sekcji;
   4. powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych do specjalnych zadań uchwalonych przez Zgromadzenie Członków sekcji lub samodzielnie podejmowanych przez Zarząd sekcji;
   5. zwoływanie nadzwyczajnych Zgromadzeń Członków sekcji lub innych imprez sekcji;
   6. utrzymywanie łączności z Członkami sekcji i zawiadamianie ich o wszystkich imprezach sekcji;
   7. podejmowanie, w porozumieniu z Zarządem Głównym Towarzystwa inicjatyw, współpracy z organizacjami i towarzystwami zagranicznymi lub międzynarodowymi na wniosek członków sekcji,
   8. stałe utrzymywanie łączności z Zarządem Głównym Towarzystwa.

Rozdział V
ZMIANA REGULAMINU I ROZWIĄZANIE SEKCJI

&14
Regulamin sekcji może być zmieniony:
   1. decyzją Zarządu Głównego Towarzystwa,
   2. uchwałą Zgromadzenia Członków sekcji (podjętej zgodnie z &12 pkt. 6. niniejszego Regulaminu), zatwierdzonej następnie przez Zarząd Główny Towarzystwa.

&15
Rozwiązanie sekcji może nastąpić na mocy:
   1. uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa podjętej większością co najmniej 2/3 głosów osób obecnych i uprawnionych do głosowania;
   2. uchwały Zgromadzenia sekcji podjętej zgodnie z &12 pkt. 6 niniejszego Regulaminu.