Ustanawia się w Polskim Towarzystwie Hydrobiologicznym medal imienia prof. Alfreda Lityńskiego zwany dalej medalem. Medal jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania. Nadawany jest za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne lub popularyzatorskie w szeroko pojętej dziedzinie hydrobiologii.

Medal ma kształt kwadratu o boku 80mm x 80mm. Wykonany jest z brązu. Przedstawia na awersie podobiznę profesora Alfreda Lityńskiego z napisem: Alfred Lityński, 1880-1945. Na rewersie jest napis:
Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne PRO MERITIS
 
Medale są ścisłego zarachowania.

Medal może być nadawany polskim i zagranicznym osobom fizycznym lub instytucjom i stowarzyszeniom, zwanymi dalej Kandydatami w liczbie nie więcej niż  4  w kadencji.

Medale nadaje Kapituła Medalu wg przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie.

Kapitułę Medalu powołuje Prezes Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego na okres odpowiadający kadencji Zarządu Głównego Towarzystwa. Kapituła składa się z 7 osób. Siedzibą Kapituły jest lokal Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

W skład Kapituły wchodzą:
- urzędujący Prezes Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego,
- sześciu członków powołanych przez Prezesa PTH spośród: Oddziałowych Przewodniczących Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego lub wybranych przez Zarządy Oddziałów przedstawicieli placówek naukowych zajmujących się hydrobiologią i rybactwem.

Kapituła wybiera ze swego grona przewodniczącego i powołuje sekretarza (niekoniecznie członka Kapituły). Przewodniczący Kapituły zwołuje posiedzenia Kapituły raz w kadencji, nie później niż na 6 miesięcy przed końcem kadencji w celu rozpatrzenia wniosków o nadanie Medalu. Napływające wnioski rejestruje sekretarz Kapitały w Księdze wniosków a wyniki obrad nanosi się na formularz protokółu. W protokóle wpisuje się  opinie i postanowienia  odnośnie rozpatrywanych wniosków o nadanie Medalu.

Wnioski o nadanie Medalu do Kapituły mogą składać:
- Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.
- Prezes Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.
- Zarządy Oddziałów Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.
- Placówkom Naukowym zajmującym się szeroko pojętą hydrobiologią.               
- Członkom Honorowym Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Wnioski o nadanie Medalu mogą wpływać do Kapituły w każdym czasie i będą rozpatrywane raz w roku w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego.

Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać podstawowe dane i charakterystykę Kandydata oraz omówienie jego działalności i osiągnięć, będących przedmiotem wniosku.

Kapituła rozpatruje wszystkie złożone wnioski sporządzone zgodnie z ustalonymi wymogami. Z wniosków pozytywnie zaopiniowanych Kapituła wybiera określoną statutem liczbę Kandydatów, którzy uzyskali najwyższe oceny. Pozostałe  pozytywnie zaopiniowane wnioski przechodzą na rok następny i będą rozpatrywane i oceniane łącznie z nowo złożonymi w następnym roku. Nie dotyczy to wniosków, które nie spełniają wymogów nadania Medalu. O każdym swym postępowaniu Kapituła powiadamia na piśmie wnioskodawców  w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji. Osobom, którym nadano tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego Kapituła równolegle przyznaje Medal Prof. Alfreda Lityńskiego.

O przyznaniu medalu decyduje bezwzględna liczba głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Kapituły.

Posiedzenia Kapituły są poufne i niejawne.

Wręczenie Medalu wraz z dyplomem jest  poprzedzone uroczystą prezentacją zasług Laureata przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter tego aktu.

Kapituła prowadzi przez swego sekretarza księgę ewidencyjną osób, instytucji, stowarzyszeń, którym nadano Medal.

Regulamin zatwierdza Zarząd Główny.