Edycja 2021/2022
Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Wolnickiego po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2021/2022), na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2023 r. przyznała następujące nagrody:

nagrodę I stopnia
- mgr Marii Pyznar za pracę pt. „The effect of planktivorous fish (juvenile Perca fluviatilis) on the genetic diversity of bacterial community colonizing microplastic particles”, wykonaną pod kierunkiem dr Piotra Maszczyka, Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego;
nagrodę II stopnia
- mgr Szymonowi Pukosowi za pracę pt. „The effect of planktivorous fish on the vertical flux of polystyrene microplastics”, wykonaną pod kierunkiem dr Piotra Maszczyka, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski;
nagrodę III stopnia
ex aequo
- mgr Kamilowi Wiśniewskiemu za pracę pt. „Preferencje siedliskowe i aktywność lokomotoryczna rodzimych dla Polski małży z rodzaju Anodonta”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Poznańskiej-Kakareko, prof. UMK, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
- mgr Wandzie Żmójdzin za pracę pt. „Zróżnicowanie taksonomiczne, populacyjne i biogeograficzne Siphonophorae w Oceanie Atlantyckim”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Luizy Bieleckiej, prof. UG, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wyróżnień Komisja nie przyznała.


Edycja 2021
 
Komisja Nagród PTH informuje, że edycja 2021 Konkursu Gieysztora na najlepszą pracę magisterską z dziedziny hydrobiologii nie odbędzie się z powodu zgłoszenia niewystarczającej liczby prac konkursowych. Zgodnie z regulaminem prace złożone w 2021 r. będą mogły wziąć udział w kolejnejedycji Konkursu, tj. 2022.
 
Warszawa, 05.01.2022 r.

Edycja 2019/2020

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Wolnickiego po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2019/2020), na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2021 r. przyznała następujące nagrody:

nagrodę I stopnia
- mgr Marcinowi Żebrowskiemu za pracę pt. „Wpływ podwyższonej temperatury w epilimnionie i deficytów tlenowych w metalimnionie jeziornym na tempo żerowania ryby planktonożernej”, wykonaną pod kierunkiem dr Piotra Maszczyka; Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

nagrodę II stopnia ex aequo
- mgr Oldze Augustyniuk za pracę pt. „Historia rozwoju jeziora Godle na podstawie analizy subfosylnych szczątków Cladocera”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Edyty Zawiszy oraz dr hab. Mirosława Ślusarczyka; Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
- mgr Piotrowi Pawłowi Kłosińskiemu za pracę pt. „Grupowe reakcje behawioralne babki szczupłej Neogobius fluviatilis i kiełbia Gobio gobio na substancje alarmowe”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Tomasza Kakareko; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

nagrodę III stopnia
- mgr Joannie Piskorskiej za pracę pt. „Zróżnicowanie biogeograficzne, taksonomiczne i populacyjne Ostracoda w strefach frontalnych wód Oceanu Atlantyckiego (przekrój Afryka-Antarktyka)”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Luizy Bieleckiej oraz prof. dr hab. Katarzyny Błachowiak-Samołyk; Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

wyróżnienie

- mgr Wojciechowi Wilczyńskiemu za pracę pt. „Charakterystyka składu mikrobioty przewodu pokarmowego dorszy bałtyckich (Gadus morhua callarias) pochodzących z miejsca zrzutu broni chemicznej”, wykonaną pod kierunkiem dr Piotra Maszczyka oraz dr hab. Moniki Radlińskiej; Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego


Edycja 2018

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Wolnickiego po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2018), na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r. przyznała następujące nagrody:

nagrodę I stopnia
- mgr Przemysławowi Dynakowi za pracę pt. „Wpływ hypoksji i kairomonów rybich na wybrane parametry fizjologiczne i historii życia Daphnia”, wykonaną w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dra Piotra Maszczyka.

nagrodę II stopnia
- mgr Marcie Słomińskiej za pracę pt. „The role of zoobenthic communities in the functioning of Puck Bay coastal biotopes”, wykonaną w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Urszuli Janas.

nagrodę III stopnia
- mgr Julii Tuszer-Kunc za pracę pt. „Wpływ zasolenia i temperatury na aktywność i tempo metabolizmu całkowitego Rangia cuneata (G. B. Sowerby I, 1831)”, wykonaną w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Moniki Normant-Saremba.

Wyróżnień Komisja nie przyznała.


edycja 2017

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Wolnickiego po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2017), na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2018 r. przyznała następujące nagrody:

nagrodę I stopnia
- mgr Agacie Szwarc za pracę pt. „Uwarunkowania środowiskowe zróżnicowania taksonomicznego bezkręgowców wód okresowo wysychających górnego i środkowego dorzecza rzeki Limpopo w Botswanie i Republice Południowej Afryki”. Pracę wykonano w Pracowni Biosystematyki i Ekologii Bezkręgowców Wodnych Katedry Genetyki i Biosystematyki Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Namiotko.

nagrodę II stopnia
- mgr Robinowi Michaelowi Thoo za pracę pt. „Testing free oxygen as a substance for the mitigation of cyanobacterial blooms: The influence on phytoplankton and zooplankton”. Pracę wykonano na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem Dr hab. Iwony Jasser.

wyróżnienie
- mgr Michałowi Brzozowskiemu za pracę pt. „Jakość wody i struktura roślinności jeziora zdominowanego przez ramienicę Lychnothamnus barbatus: stan aktualny, zmiany w czasie oraz propozycje działań ochronnych”. Pracę wykonano w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Biologii Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem Dr hab. Mariusza Pełechatego.

Nagrody III stopnia Komisja nie przyznała.


edycja 2016

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Wolnickiego po ozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora edycja 2016), na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r. przyznała następujące nagrody:

nagrodę I stopnia
- mgr Marcie Góraj za pracę pt. „Sezonowe i przestrzenne zróżnicowanie genetyczne
populacji Daphnia longispina w zbiornikach warszawskich”. Pracę wykonano w Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr Andrzeja Mikulskiego i dr Danijeli Popović.

nagrodę II stopnia
- mgr Anecie Kędzierskiej za pracę pt. „Metody przeciwdziałania zakwitom sinicowym na przykładzie eksperymentów w różnej skali”. Pracę wykonano w Zakładzie Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr hab. Iwony Jasser.

wyróżnienie
- mgr Joannie Zielskiej za pracę pt. „Wpływ kairomonów płoci (Rutilus rutilus) na behawior racicznicy zmiennej (
Dreissena polymorpha)”. Pracę wykonano w Zakładzie Zoologii Bezkręgowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem dr hab. Jarosława Kobaka.

wyróżnienie
- mgr Danielowi Prądzyńskiemu za pracę pt. „Wpływ zagęszczenia larw ochotkowatych w koloniach racicznicy zmiennej   Dreissena polymorpha na żerowanie oraz wybór podłoża przez babkę rurkonosą Proterorhinus semilunaris”. Pracę wykonano w Zakładzie Zoologii Bezkręgowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem dr Małgorzaty Poznańskiej.

Nagrody III stopnia Komisja nie przyznała.


edycja 2015

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Wolnickiego po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2015), na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2016 r. przyznała:

nagrodę I stopnia
- mgr Oldze Antczak za pracę pt. „Widelnice (Plecoptera) z rodzin Perlodidae i Leuctridae w wybranych potokach tatrzańskich (Tatrzański Park Narodowy) – analiza faunistyczno-ekologiczna”.

nagrodę II stopnia
- mgr Dorocie Guście za pracę pt. „Jętki (Ephemeroptera) wybranych potoków Tatrzańskiego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Rhithrogena Eaton, 1881 (Heptageniidae)”.
Obie prace wykonano w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr hab. Michała Grabowskiego i pod opieką dr Grzegorza Tończyka.
Nagrody III stopnia i wyróżnień Komisja nie przyznała.


edycja 2014

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Wolnickiego po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2014), na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2015 r. nie przyznała nagrody I i II stopnia.

Nagrodę III stopnia przyznała – mgr Annie Dzierżyńskiej-Białończyk za pracę pt. „Wybór podłoża przez pontokaspijskiego kiełża Pontogammarus robustoides w obecności konkurencyjnego gatunku Dikerogammarus villosus”. Pracę wykonano w Zakładzie Zoologii Bezkręgowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem dr hab. Jarosława Kobaka.

 


edycja 2013

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Wolnickiego po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2013), na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2014 r. przyznała:

nagrodę I stopnia
- mgr Aleksandrze Bielczyńskiej za pracę pt. „Zastosowanie metod analizy morfologicznej i molekularnej w badaniach zespołu cyanobakterii w wybranych jeziorach systemu Wielkich Jezior Mazurskich”. Pracę wykonano w Zakładzie Ekologii Mikroorganizmów Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr Iwony Jasser;

nagrodę II stopnia
- mgr Malwinie Laskowskiej za pracę pt. „Zgrupowania bezkręgowców jezior endoreicznych Prowincji Północno-Zachodniej w Republice Południowej Afryki”. Pracę wykonano w Katedrze Genetyki Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Namiotko, prof. UG;

nagrodę III stopnia
- mgr Szymonowi Smolińskiemu za pracę pt. „Wybiórczość pokarmowa i tempo wzrostu lipieni (Thymallus thymallus) z wybranych rzek Pomorza”. Pracę wykonano w Zakładzie Zoologii Systematycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem dr hab. Adama Głazaczowa, prof. UAM;

wyróżnienie
- mgr Mikołajowi Jabłeckiemu za pracę pt. „Uwarunkowania zmienności przenikania promieniowania fotosyntetycznie aktywnego w różnych typach troficznych jezior”. Pracę wykonano w Zakładzie Ochrony Wód Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem dr Tomasza Joniaka.


edycja 2012

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Wolnickiego po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2012), na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2013 r. przyznała:

nagrodę I stopnia
- mgr Mateuszowi Jerzakowi za pracę pt. „Wpływ zakwaszania wody morskiej dwutlenkiem węgla na przeżywalność, aktywność lokomotoryczną i procesy fizjologiczne podwoja wielkiego Saduria entomon (Linnaeus, 1758)”. Pracę wykonano w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Moniki Normant, prof. UG;

nagrodę II stopnia
- mgr Katarzynie Dałek za pracę pt. „Wielopoziomowa analiza współwystępowania blisko spokrewnionych gatunków chruścików należących do rodziny wodosówkowatych (Hydropsychidae, Trichoptera)”. Pracę wykonano w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Galickiej;

nagrodę III stopnia
- mgr Dagmarze Błońskiej za pracę pt. „Wpływ babki łysej, Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857) na zachowanie głowacza białopłetwego, Cottus gobio (Linnaeus, 1758)”. Pracę wykonano w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr hab. Joanny Grabowskiej, prof. UŁ.


edycja 2011

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Włodka po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2011), na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2012 r. przyznała:

nagrodę I stopnia

-mgr Mciejowi Jażdżewskiemu za pracę pt. „Porównanie preferencji siedliskowych minoga ukraińskiego Eudontomyzon mariae w Pilicy i Grabi”. Pracę wykonano w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr hab. Mirosława Przybylskiego, prof. UŁ;

nagrodę II stopnia
- mgr Barbarze Bałdydze z Uniwersytetu Gdańskiego za pracę pt. „Meiofauna głębokiego Oceanu Arktycznego – zmiany wieloletnie”. Pracę wykonano w Zakładzie Ekologii Morza Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Marcina Węsławskiego;

nagrodę III stopnia
- mgr Marcinowi Łysiowi za pracę pt. „Hydrochemiczna i mikrobiologiczna odrębność i funkcja okrajka torfowiska wysokiego jako ekotonu pomiędzy mszarem i zlewnią leśną (Poleski Park Narodowy)”. Pracę wykonano w Katedrze Hydrobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierunkiem dr hab. Tomasza Mieczana.

wyróżnienie
- mgr Kamilowi Dawidowiczowi za pracę pt. „Rola małej retencji w kształtowaniu procesów ekologicznych w niewielkich nizinnych rzekach”. Pracę wykonano Katedrze Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Frankiewicza.

edycja 2010

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Włodka po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2010), na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011 r. przyznała:

dwie równorzędne nagrody I stopnia

- mgr Ewelinie Hallmann za pracę pt. „Interakcje drapieżnik-ofiara na przykładzie stawonogów drobnych zbiorników wodnych”. Pracę wykonano w Katedrze Genetyki Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Namiotko, prof. UG;

- mgr Katarzynie Jakubiec za pracę pt. „Molekularna analiza różnorodności genetycznej cyanobakterii pikoplanktonowych in situ oraz wyizolowanych z systemu Wielkich Jezior Mazurskich”. Pracę wykonano w Zakładzie Ekologii Mikroorganizmów Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr Iwony Jasser i mgr Adriany Królickiej;

nagrodę II stopnia

- mgr Joannie Lik za pracę pt. „Rozdział zasobów pokarmowych między okoniem (Perca fluviatilis L.) i jazgarzem (Gymnocephalus cernuus (L.)) żerujących wśród zanurzonych makrofitów w rzece poniżej piętrzenia”. Pracę wykonano w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr Małgorzaty Dukowskiej;

nagrodę III stopnia

- mgr Janowi Molowi za pracę pt. „Zielone endosymbionty czynią obronę morfologiczną u orzęska Euplotes daidaleos bardziej efektywną”. Pracę wykonano w  Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Wiąckowskiego.

Wyróżnień Komisja nie przyznała.
 
edycja 2009

Komunikat Komisji Nagród PTH im. Prof. Mariana Gieysztora

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Włodka po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2009), na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2010 r.:

nagrodę I stopnia przyznała - mgr inż. Adamowi Lejkowi za pracę pt. „Dynamika stada tarłowego troci wędrownej Salmo trutta morpha trutta L. w dorzeczu rzeki Łeby”. Pracę wykonano w Katedrze Biologii i Hodowli Ryb Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Martyniaka.

nagrodę II stopnia przyznała - mgr Dominice Ignatiuk za pracę pt. „Orzęski planktonowe stref przejściowych wybranych torfianek Polesia Lubelskiego”. Pracę wykonano w Katedrze Hydrobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierunkiem dr Tomasza Mieczana.

nagrodę III stopnia przyznała - mgr Bartłomiejowi Małyszowi za pracę pt. „Rozmieszczenie chronionego gatunku grzybieni północnych Nymphaea candida C.Presl na Polesiu Zachodnim”. Pracę wykonano w Katedrze Botaniki i Hydrobiologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod kierunkiem prof. dr hab. Władysławy  Wojciechowskiej

Wyróżnień Komisja nie przyznała.

edycja 2008

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Włodka po rozpatrzeniu nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2008) 13 prac magisterskich, na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r.:

nagrodę I stopnia przyznała - mgr Łukaszowi Garbatowskiemu za pracę pt. „Struktura roślinności wodnej i warunki siedliskowe płytkiego jeziora Drążynek”. Pracę wykonano w Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Lubomiry Burchardt.

nagrodę II stopnia przyznała - mgr Jakubowi Wałowskiemu za pracę pt. „Sezonowa zmienność ichtiofauny Zatoki Puckiej Zewnętrznej – analiza ilościowa”. Pracę wykonano w Zakładzie Biologii i Ekologii Morza Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Mariusza Sapoty.

nagrodę III stopnia przyznała - mgr Agnieszce Puk za pracę pt. „Porównanie procesów kolonizacji naturalnych i sztucznych podłoży przez orzęski peryfitonowe w jeziorze hypertroficznym”. Pracę wykonano w Katedrze Hydrobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierunkiem dr Tomasza Mieczana.

wyróżnienie przyznała - mgr Izabeli Wuzień za pracę pt. „Roślinność wodna i warunki fizyczno-chemiczne jezior okolic Tuczna (Wielkopolska)”. Pracę wykonano w Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem dr Macieja Gąbki.

edycja 2007

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Włodka po rozpatrzeniu nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2007) prac magisterskich, na posiedzeniu w dniu 29 lutego 2008 r.:

nagrodę I stopnia przyznała - mgr Kindze Gabriel za pracę pt. „Jednoczesny wpływ kilku drapieżników na liczebność ofiary – orzęska Colpidium colpoda”. Pracę wykonano w Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Wiąckowskiego.

nagrodę II stopnia przyznała - mgr Justynie Lipionodze za pracę pt. „Wpływ miedzi na parametry hematologiczne i morfologiczne krwinek u karpia Cyprinus carpio L.” Pracę wykonano w Katedrze Fizjologii Zwierząt Akademii Podlaskiej w Siedlcach pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Witeski.

nagrodę III stopnia przyznała - mgr Monice Drwal za pracę pt. „Struktura faunistyczno-ekologiczna orzęsków planktonowych w zbiornikach wodnych antropogenicznego pochodzenia”. Pracę wykonano w Katedrze Hydrobiologii Akademii  Rolniczej w Lublinie pod kierunkiem dr Tomasza Mieczana.

edycja 2006/2007

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Włodka po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2006-2007), na posiedzeniu w dniu 4 października 2007 r. nie przyznała I nagrody.

Nagrodę II stopnia przyznała - mgr Małgorzacie Grzesiuk za pracę pt. „Reakcja Daphnia magna na zasolenie: porównanie zmian historii życia ze zmianami ekspresji białek szoku cieplnego”. Pracę wykonano w Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr. Andrzeja Mikulskiego.

Nagrodę III stopnia przyznała - mgr Adamowi Cudowskiemu za pracę pt. „Formy występowania manganu w zbiorniku zaporowym Siemianówka”. Pracę wykonano w Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Górniaka.

Nagrodę III stopnia przyznała - mgr Joannie Złotowskiej za pracę pt. „Wpływ źródła wód siarczkowo-siarkowodorowych na mikrofaunę potoku w okolicach Krakowa”. Pracę wykonano w Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem dr. Janusza Fydy.

Wyróżnienie przyznała - mgr Pawłowi Żyle za pracę pt. „Struktura zespołu makrobezkręgowców bentosu na tle parametrów środowiskowych rzeki Budkowiczanka”. Pracę wykonano w Zakładzie Monitoringu i Zagospodarowania Przestrzennego Uniwersytetu Opolskiego pod kierunkiem dr hab. Krystyny Boreckiej, prof. UO.

edycja 2004/2006

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr Jana Włodka po rozpatrzeniu nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora prac magisterskich, na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2006 r. nie przyznała I nagrody.

nagrodę II stopnia przyznała - mgr Szymon Jusik za pracę pt. "Kalibracja systemów bioindykacyjnych wód opartych na makrofitach w zroznicowanych warunkach ekologicznych". Prace wykonano w Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu pod kierunkiem dr. inz. Krzysztofa Szoszkiewicza

nagrodę III stopnia przyznała - mgr Anna Bednarska za prace pt. "Plastyczność fenotypowa /Daphnia/ z kompleksu /D. longispina/ w obecnosci nitkowatych cyjanobakterii". Prace wykonano w Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr. hab. Piotra Dawidowicza prof. UW.

Wyróżnień nie przyznano.

edycja 2003/2004

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr Jana Włodka po rozpatrzeniu nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora prac magisterskich, na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2004 r. przyznała:

nagrodę I stopnia Pani mgr Katarzynie Adamus za pracę: Indukowana obrona morfologiczna u orzęsków z rodzaju Euplotes – zmienność międzyklonalna.

nagrodę II stopnia Panu mgr. Piotrowi Pankowi za pracę: Dobowa racja pokarmowa płoci (Rutilus rutilus L) i uklei (Alburnus alburnus L.).

nagrodę III stopnia Panu mgr. Mariuszowi Tszydlowi za pracę: Reakcja zgrupowania chruścików Trichoptera na zakłócenia przepływu o wysokiej częstotliwości w nizinnej rzece.

wyróżnienie w postaci dyplomu Pani mgr Izabeli Kałusce za pracę: Struktura przestrzenna roślinności płytkowodnego Jeziora Zbąszyńskiego na tle jego zróżnicowania siedliskowego.

wyróżnienie w postaci dyplomu Panu mgr. Pawłowi Motelowi za pracę: Charakterystyka i rola trzciny (Phragmites australis) w oczyszczalni hydrofitowej w Nowej Słupi.

edycja 2002/2003

Z powodu niewielkiej liczby nadesłanych manuskryptów na konkurs, Komisja Nagród PTH postanowiła nie rozpatrywać nadesłanych prac. Prace te wezmą udział w konkursie na rok 2003/2004.
Termin nadsyłania prac ukończonych między marcem 2003 a marcem 2004 upływa 30 kwietnia 2004 r.

edycja 2001/2002

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr Tadeusza Backiela po rozpatrzeniu nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora prac magisterskich, na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2002 r. przyznała:

nagrodę I stopnia w postaci dyplomu i 500 zł Panu mgr. Wojciechowi Niedomagale (Oddział w Warszawie) za pracę: Populacje reliktowego skorupiaka Pellasida quadrispinosa (Sars, 1867) w jeziorze Hańcza.

nagrodę II stopnia w postaci dyplomu i 400 zł Pani mgr Lucynie Namiotko (Oddział Morski) za pracę: Subfosylne Ostracoda interglacjału w Kruklankach na tle innych zgrupowań Ostracoda w Polsce.

wyróżnienie w postaci dyplomu Pani mgr Annie Szałkiewicz za pracę: Reakcje ofiary na chemiczne ślady obecności drapieżnika w układzie kiełż - pstrąg tęczowy.

edycja 2000/2001

Komisja Nagród PTH, po rozpatrzeniu nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora 7 prac magisterskich, na posiedzeniu w dniu 4 czerwca przyznała:

nagrodę I stopnia w postaci dyplomu i 500 zł mgr Anicie Kaliszewicz za pracę pt. „Reakcje Stylaria lacustris (L.) (Oligochaeta) na uszkodzenia spowodowane przez drapieżnika”, wykonaną pod kierunkiem prof. Ewy Pieczyńskiej w Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego.

nagrodę II stopnia w postaci dyplomu i 400 zł Panu Maciejowi Gąbce za pracę pt. „Szata roślinna rezerwatów Jezioro Czarne i Jezioro Pławno w Puszczy Zielonce koło Poznania"; wykonaną pod kierunkiem prof. Lubomiry Burchard w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Biologii Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

wyróżnienie w postaci dyplomu mgr Marzenie Borkowskiej za pracę pt. „Ocena jakości wód Liwca i jego wybranych dopływów w oparciu o polską klasyfikację i indeks angielski BMWP”, wykonaną pod kierunkiem dr Elżbiety Królak w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska Instytutu Biologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

edycja 1999/2000

Komisja Nagród PTH, po rozpatrzeniu nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora 10 prac magisterskich, na posiedzeniu w dniu 24 maja przyznała, za okres marzec 1999 - marzec 2000:

nagrodę I stopnia w postaci dyplomu i 500 zł mgr Monice Hardej za pracę pt. „Zmiany w charakterystyce osobniczej i populacyjnej trzciny pospolitej Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steudel pod wpływem zalewania jej osadami ściekowymi”;

nagrodę II stopnia w postaci dyplomu i 300 zł mgr. T. Brzezińskiemu za pracę pt. „Ślimak Potamopyrgus antipodarum (Gray 1843) w wodach Wigierskiego Parku Narodowego;

nagrodę III stopnia w postaci dyplomu i 200 zł mgr Magdalenie Czubale za pracę pt. „Sezonowe zmiany w zespole zooplanktonu jeziora Mutek – próba interpretacji z wykorzystaniem informacji o presji drapieżników i zmianach warunków abiotycznych”.

Nagrodzone prace  wykonano w Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przyznano również:

wyróżnienie w postaci dyplomu mgr M. Marczewskiej za pracę pt. „Czynniki wpływające na wymywanie pierwiastków biogennych ze zlewni rolniczej”, wykonaną w Katedrze Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.