edycja 2013

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Wolnickiego po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2013), na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2014 r. przyznała:

nagrodę I stopnia
- mgr Aleksandrze Bielczyńskiej za pracę pt. „Zastosowanie metod analizy morfologicznej i molekularnej w badaniach zespołu cyanobakterii w wybranych jeziorach systemu Wielkich Jezior Mazurskich”. Pracę wykonano w Zakładzie Ekologii Mikroorganizmów Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr Iwony Jasser;

nagrodę II stopnia
- mgr Malwinie Laskowskiej za pracę pt. „Zgrupowania bezkręgowców jezior endoreicznych Prowincji Północno-Zachodniej w Republice Południowej Afryki”. Pracę wykonano w Katedrze Genetyki Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Namiotko, prof. UG;

nagrodę III stopnia
- mgr Szymonowi Smolińskiemu za pracę pt. „Wybiórczość pokarmowa i tempo wzrostu lipieni (Thymallus thymallus) z wybranych rzek Pomorza”. Pracę wykonano w Zakładzie Zoologii Systematycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem dr hab. Adama Głazaczowa, prof. UAM;

wyróżnienie
- mgr Mikołajowi Jabłeckiemu za pracę pt. „Uwarunkowania zmienności przenikania promieniowania fotosyntetycznie aktywnego w różnych typach troficznych jezior”. Pracę wykonano w Zakładzie Ochrony Wód Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem dr Tomasza Joniaka.