edycja 2014

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Wolnickiego po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2014), na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2015 r. nie przyznała nagrody I i II stopnia.

Nagrodę III stopnia przyznała – mgr Annie Dzierżyńskiej-Białończyk za pracę pt. „Wybór podłoża przez pontokaspijskiego kiełża Pontogammarus robustoides w obecności konkurencyjnego gatunku Dikerogammarus villosus”. Pracę wykonano w Zakładzie Zoologii Bezkręgowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem dr hab. Jarosława Kobaka.