edycja 2015

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Wolnickiego po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2015), na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2016 r. przyznała:

nagrodę I stopnia
- mgr Oldze Antczak za pracę pt. „Widelnice (Plecoptera) z rodzin Perlodidae i Leuctridae w wybranych potokach tatrzańskich (Tatrzański Park Narodowy) – analiza faunistyczno-ekologiczna”.

nagrodę II stopnia
- mgr Dorocie Guście za pracę pt. „Jętki (Ephemeroptera) wybranych potoków Tatrzańskiego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Rhithrogena Eaton, 1881 (Heptageniidae)”.
Obie prace wykonano w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr hab. Michała Grabowskiego i pod opieką dr Grzegorza Tończyka.
Nagrody III stopnia i wyróżnień Komisja nie przyznała.