edycja 2016

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Wolnickiego po ozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora edycja 2016), na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r. przyznała następujące nagrody:

nagrodę I stopnia
- mgr Marcie Góraj za pracę pt. „Sezonowe i przestrzenne zróżnicowanie genetyczne
populacji Daphnia longispina w zbiornikach warszawskich”. Pracę wykonano w Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr Andrzeja Mikulskiego i dr Danijeli Popović.

nagrodę II stopnia
- mgr Anecie Kędzierskiej za pracę pt. „Metody przeciwdziałania zakwitom sinicowym na przykładzie eksperymentów w różnej skali”. Pracę wykonano w Zakładzie Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr hab. Iwony Jasser.

wyróżnienie
- mgr Joannie Zielskiej za pracę pt. „Wpływ kairomonów płoci (Rutilus rutilus) na behawior racicznicy zmiennej (
Dreissena polymorpha)”. Pracę wykonano w Zakładzie Zoologii Bezkręgowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem dr hab. Jarosława Kobaka.

wyróżnienie
- mgr Danielowi Prądzyńskiemu za pracę pt. „Wpływ zagęszczenia larw ochotkowatych w koloniach racicznicy zmiennej   Dreissena polymorpha na żerowanie oraz wybór podłoża przez babkę rurkonosą Proterorhinus semilunaris”. Pracę wykonano w Zakładzie Zoologii Bezkręgowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem dr Małgorzaty Poznańskiej.

Nagrody III stopnia Komisja nie przyznała.