edycja 2017

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Wolnickiego po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2017), na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2018 r. przyznała następujące nagrody:

nagrodę I stopnia
- mgr Agacie Szwarc za pracę pt. „Uwarunkowania środowiskowe zróżnicowania taksonomicznego bezkręgowców wód okresowo wysychających górnego i środkowego dorzecza rzeki Limpopo w Botswanie i Republice Południowej Afryki”. Pracę wykonano w Pracowni Biosystematyki i Ekologii Bezkręgowców Wodnych Katedry Genetyki i Biosystematyki Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Namiotko.

nagrodę II stopnia
- mgr Robinowi Michaelowi Thoo za pracę pt. „Testing free oxygen as a substance for the mitigation of cyanobacterial blooms: The influence on phytoplankton and zooplankton”. Pracę wykonano na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem Dr hab. Iwony Jasser.

wyróżnienie
- mgr Michałowi Brzozowskiemu za pracę pt. „Jakość wody i struktura roślinności jeziora zdominowanego przez ramienicę Lychnothamnus barbatus: stan aktualny, zmiany w czasie oraz propozycje działań ochronnych”. Pracę wykonano w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Biologii Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem Dr hab. Mariusza Pełechatego.

Nagrody III stopnia Komisja nie przyznała.