Edycja 2021/2022
Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Wolnickiego po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2021/2022), na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2023 r. przyznała następujące nagrody:

nagrodę I stopnia
- mgr Marii Pyznar za pracę pt. „The effect of planktivorous fish (juvenile Perca fluviatilis) on the genetic diversity of bacterial community colonizing microplastic particles”, wykonaną pod kierunkiem dr Piotra Maszczyka, Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego;
nagrodę II stopnia
- mgr Szymonowi Pukosowi za pracę pt. „The effect of planktivorous fish on the vertical flux of polystyrene microplastics”, wykonaną pod kierunkiem dr Piotra Maszczyka, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski;
nagrodę III stopnia
ex aequo
- mgr Kamilowi Wiśniewskiemu za pracę pt. „Preferencje siedliskowe i aktywność lokomotoryczna rodzimych dla Polski małży z rodzaju Anodonta”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Poznańskiej-Kakareko, prof. UMK, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
- mgr Wandzie Żmójdzin za pracę pt. „Zróżnicowanie taksonomiczne, populacyjne i biogeograficzne Siphonophorae w Oceanie Atlantyckim”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Luizy Bieleckiej, prof. UG, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wyróżnień Komisja nie przyznała.