Regulamin konkursu im. Jana Igora Rybaka na najlepszy plakat indywidualny młodego hydrobiologa

1. Konkursy organizowane są przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, odbywają się w ramach Zjazdów Hydrobiologów Polskich i dotyczą prac z dziedziny szeroko pojętej hydrobiologii.
2. Warunkiem odbycia się konkursu jest zgłoszenie do niego co najmniej 3 plakatów.
3. W konkursie może uczestniczyć każdy, kto w roku Zjazdu nie przekroczył 35 roku życia.
4. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie plakaty indywidualne, tj. wykonane przez jednego autora, dotąd niepublikowane i niebędące w druku.
5. Plakat zgłaszany do konkursu powinien zawierać informację na temat źródła finansowania badań przeprowadzonych przez autora, a wypadku badań zespołowych należy podać nazwiska kierownika projektu i zespołu wykonawców.
6. Udział w konkursie należy zgłosić organizatorom Zjazdu w czasie rejestracji. Informację o udziale w konkursie autor podaje w abstrakcie/streszczeniu plakatu. Uczestnik zgłaszający plakat otrzymuje od organizatorów numer i informację, że jest to plakat konkursowy. Organizatorzy sporządzają listę uczestników konkursu, zawierającą ich personalia i rok urodzenia.
7. Przed rozwieszeniem plakatów, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTH lub wskazany przez niego członek Komisji sprawdza zgodność zgłoszenia z warunkami konkursu. W razie stwierdzenia uchybień regulaminowych, wycofuje plakat z konkursu, sporządzając pisemne uzasadnienie decyzji. Od takiej decyzji przysługuje autorowi plakatu odwołanie do Zarządu Głównego PTH.
8. Organizatorzy informują uczestników konkursu o miejscu powieszenia plakatów i terminie przeprowadzenia sesji plakatowej. Podczas sesji uczestnicy konkursu są zobowiązani do przedstawienia w ciągu 5 minut zawartości merytorycznej swoich plakatów. Nieobecność autora plakatu podczas sesji jest równoznaczna z wykluczeniem plakatu z konkursu. Wystąpienia autorów plakatów odbywają się w kolejności zgodnej z numerami otrzymanymi od organizatorów. Sesja plakatowa odbywa się w obecności przynajmniej dwóch członków, powołanej na Zjeździe Komisji Nagród PTH oraz zainteresowanych uczestników Zjazdu.
9. Członkowie Komisji Nagród PTH dokonują oceny plakatów konkursowych na zamkniętym posiedzeniu. Komisja ocenia plakaty według zasad stosowanych podczas dorocznej oceny prac magisterskich nadsyłanych na konkurs im. Profesora Mariana Gieysztora.
10. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i – w miarę możliwości – inne nagrody; informację o laureatach i rodzajach nagród Zarząd Główny PTH podaje na końcowym posiedzeniu uczestników Zjazdu oraz publikuje na stronach internetowych Towarzystwa. Nazwiska autorów, tytuły i streszczenia nagrodzonych plakatów będą opublikowane w kwartalniku on-line Wiadomości Hydrobiologiczne.
11. Zarząd Główny PTH razem z Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo unieważnić konkurs lub zmienić jego wyniki w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości regulaminowych.

Prezydium Zarządu Głównego PTH
Warszawa, 2022 rok

Regulamin w formacie pdf