Seminarium

 

Wydział Biologii UW

ul. Miecznikowa 1

 

18 listopada 2008 r. 

godz. 17.00

 

 

 

 

 

Zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim zebranie Oddziału PTH w Warszawie, połączone z wykładem dr.  Pawła Koperskiego

 

"Rzadkie i chronione gatunki

w miejskich środowiskach słodkowodnych

- na przykładzie pijawek Warszawy".

 

Zebranie odbędzie się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1.

Zapraszamy wszystkich Członków PTH oraz sympatyków

naszego Oddziału.

 

 

Słodkowodna fauna środowisk miejskich na przykładzie pijawek (Hirudinea) Warszawy
Paweł Koperski, Zakład Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego, Banacha 2,

02-097 Warszawa, p.t.koperski@uw.edu.pl

Fauna środowisk zurbanizowanych badana była od dawna i intensywnie, chociaż szczególną uwagę zwracano na duże, migrujące kręgowce oraz na bezkręgowce glebowe - fauna środowisk słodkowodnych dużych miast poznana jest tylko fragmentarycznie. Z reguły uznaje się takie środowiska za silnie zdegradowane i zamieszkiwane głównie przez przekształcone i zubożone zespoły zwierząt, zdominowane przez ubikwistyczne gatunki o dużej odporności.
W trakcie kilkuletnich badań w różnorodnych środowiskach słodkowodnych w Warszawie (stawy parkowe, jeziora, starorzecza, drobne cieki, kanały, Wisła) stwierdzono w nich obecność 19 gatunków pijawek (Hirudinea) czyli blisko połowę krajowej fauny. Wśród nich stwierdzono 6 rzadkich gatunków z czego 5 z „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”. Rzadkie i chronione gatunki pijawek, tworzących w nich prawdopodobnie trwałe i dość liczne populacje znaleziono w 6 na 15 zbadanych środowisk w Warszawie. Najbardziej podobne do siebie pod względem faunistycznym są środowiska, w których rzadkie gatunki nie występują – szczególnie podobne są do siebie stawy parkowe. Pod względem faunistycznym środowiska słodkowodne Warszawy można podzielić na trzy grupy:
1. Silnie przekształcone przez człowieka, ubogie w gatunki, nietrwałe środowiska w obrębie zwartej zabudowy miejskiej (stawy parkowe, skanalizowane cieki).
2. Pół-naturalne, zróżnicowane środowiskowo i bogate w gatunki środowiska na obrzeżach zwartych osiedli i na terenach podmiejskich (np. jezioro Powsinkowskie, rzeka Wilanówka)
3. Silnie przekształcone, trwałe środowiska, które na skutek umacnianie dna i brzegów stały się dla pijawek bardzo atrakcyjne (Wisła, kanał Żerański)
Słodkowodne środowiska w obrębie dużych aglomeracji, zwłaszcza na ich obrzeżach, można uważać za bardzo ważne rezerwuary różnorodności biologicznej bentosu - wymagają one intensywnych badań i ochrony.