Prof. dr hab. Anna Hillbricht Ilkowska PDF Drukuj

Sylwetka prof.dr hab. Anny Hillbricht-Ilkowskiej

Studia wyższe ukończyła na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł magistra w zakresie zoologii, tamże uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych i doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskała w 1981 roku, a w 1991 roku powołano Ją na stanowisko profesora zwyczajnego w Insty­tucie Ekologii PAN. Początkowo prof. Anna Hillbricht-Ilkowska pracowała jako asystent w Katedrze Ekologii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w Instytucie Ekologii PAN. W latach 1972–2002 była kierownikiem Zakładu Hydrobiologii Instytutu Ekologii PAN. Pełniła funkcje sekretarza naukowego Zakładu Ekologii PAN, zastępcy dyrektora ds. naukowych IE PAN i członka Rad Naukowych kilku instytutów naukowych i Komitetów Naukowych PAN. W latach 1995–2001 pełniła również funkcję wiceprezydenta Societas Internationalis Limnologiae (SIL). Opubli­ko­wa­ła ponad 150 prac naukowych, była współautorem podręcznika i publikacji stanowiącej syntezę badań międzynarodowych na temat prod­u­ktywności biologicznej, jest redaktorem prowadzącym kwartalnika Polish Journal of Ecology. Spośród licznych zainteresowań naukowych można wymienić biologię i ekologię planktonu wrotkowego, produktywność i struktury biotyczne ekosystemów słodkowodnych. Od wielu lat interesuje się też zagadnieniami z zakresu ekologii krajobrazu, a szczególnie rolą ekosystemów wodnych w krajobrazie i środowisku przyrodniczym oraz funkcjonowaniem ich ekotonów. Kierowała polskim zespołem realizującym międzynarodowy program badawczy, którego celem było poznanie dynamiki związków troficznych (fosforu i azotu) w buforowych strefach przywodnych w różnych warunkach klimatycznych i gospodarki rolnej siedmiu krajów europejskich. Została wybrana członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego i odzna­czona meda­lem PTH im. Alfreda Lityńskiego. Prof. Anna Hillbricht-Ilkowska odznaczona została m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz otrzymała wiele nagród naukowych.

Jan Igor Rybak

 

 
Designed by vonfio.de