Regulamin przyznawania medalu PTH

 

im. Prof. Alfreda Lityńskiego

Regulamin przyznawania Medalu

Laureaci

 

Ustanawia się w Polskim Towarzystwie Hydrobiologicznym medal imienia prof. Alfreda Lityńskiego zwany dalej medalem. Medal jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania. Nadawany jest za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne lub popularyzatorskie w szeroko pojętej dziedzinie hydrobiologii.

 

Medal ma kształt kwadratu o boku 80mm x 80mm. Wykonany jest z brązu. Przedstawia na awersie podobiznę profesora Alfreda Lityńskiego z napisem: Alfred Lityński, 1880-1941. Na rewersie jest napis Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, 

PRO MERITIS. 

 

Medale są ścisłego zarachowania.

 

Medal może być nadawany polskim i zagranicznym osobom fizycznym lub instytucjom i stowarzyszeniom, zwanymi dalej Kandydatami w liczbie nie więcej niż  4  w kadencji.

Medale nadaje Kapituła Medalu wg przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

Kapitułę Medalu powołuje Prezes Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego na okres odpowiadający kadencji Zarządu Głównego Towarzystwa. Kapituła składa się z 7 osób. Siedzibą Kapituły jest lokal Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

W skład Kapituły wchodzą:

urzędujący Prezes Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego,

sześciu członków powołanych przez Prezesa PTH spośród: Oddziałowych Przewodniczących Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego lub wybranych przez Zarządy Oddziałów przedstawicieli placówek naukowych zajmujących się hydrobiologią i rybactwem.

 

Kapituła wybiera ze swego grona przewodniczącego i powołuje sekretarza (niekoniecznie członka Kapituły). Przewodniczący Kapituły zwołuje posiedzenia Kapituły raz w kadencji, nie później niż na 6 miesięcy przed końcem kadencji w celu rozpatrzenia wniosków o nadanie Medalu. Napływające wnioski rejestruje sekretarz Kapitały w Księdze wniosków a wyniki obrad nanosi się na formularz protokółu. W protokóle wpisuje się  opinie i postanowienia  odnośnie rozpatrywanych wniosków o nadanie Medalu.

 

Wnioski o nadanie Medalu do Kapituły  mogą składać:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Prezes Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Zarządy Oddziałów Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Placówkom Naukowym zajmującym się szeroko pojętą hydrobiologią.                

Członkom Honorowym Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

 

Wnioski o nadanie Medalu mogą wpływać do Kapituły w każdym czasie i będą rozpatrywane raz w roku w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego.

 

Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać podstawowe dane i charakterystykę Kandydata oraz omówienie jego działalności i osiągnięć, będących przedmiotem wniosku.

 

Kapituła rozpatruje wszystkie złożone wnioski sporządzone zgodnie z ustalonymi wymogami. Z wniosków pozytywnie zaopiniowanych Kapituła wybiera określoną statutem liczbę Kandydatów, którzy uzyskali najwyższe oceny. Pozostałe  pozytywnie zaopiniowane wnioski przechodzą na rok następny i będą rozpatrywane i oceniane łącznie z nowo złożonymi w następnym roku. Nie dotyczy to wniosków, które nie spełniają wymogów nadania Medalu. O każdym swym postępowaniu Kapituła powiadamia na piśmie wnioskodawców  w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji. Osobom, którym nadano tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego Kapituła równolegle przyznaje Medal Prof. Alfreda Lityńskiego.

 

O przyznaniu medalu decyduje bezwzględna liczba głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Kapituły.

 

Posiedzenia Kapituły są poufne i niejawne.

Wręczenie Medalu wraz z dyplomem jest  poprzedzone uroczystą prezentacją zasług Laureata przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter tego aktu.

 

Kapituła prowadzi przez swego sekretarza księgę ewidencyjną osób, instytucji, stowarzyszeń, którym nadano Medal.

Regulamin zatwierdza Zarząd Główny.

Laureaci Medalu im. Lityńskiego

Prof. Gabriel Brzęk

Prof. Zdzisław Kajak

Prof. Anna Hillbricht-Ilkowska

Prof. Ewa Pieczyńska

Prof. Bazyli Czeczuga

Dr Kazimierz Siudziński 

Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach

Prof. Stanislaw Radwan

Prof. Jan Wlodek

Prof. Anna Stanczykowska-Piotrowska

Pani Janina Warpechowska