Fauna Słodkowodna Polski

 

Ukazał się zeszyt 11B. z serii Fauna Słodkowodna Polski: Stefan Niesiołowski 2005.  Muchowki (Diptera) Wujkowate (Epididae: Hemerodromiinae, Clinocerinae), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 206 s.

 

Historia serii

Blisko 70 lat temu profesorowie Tadeusz Jaczewski i Tadeusz Wolski utworzyli serię wydawniczą poświęconą opracowaniom monograficznym i kluczom do oznaczania zwierząt związanych ze  środowiskiem wodnym. Celem wydawnictwa miało być prezentowanie krótkich popularnonaukowych monograficznych opracowań różnych grup świata zwierząt związanych z krajowymi wodami śródlądowymi. Przeznaczone ono było głównie - jak to precyzuje informacja obu założycieli - dla ..."nauczycieli i młodzieży studiującej oraz dla wszystkich interesujących się przyrodą kraju ojczystego". Seria podzielona została na 37 zeszytów odpowiadającym typom, gromadom lub rzędom świata zwierząt. Każdy zeszyt stanowi całość składającą się  z części ogólnej i szczegółowej. Część ogólna zawiera podstawowe informacje na temat systematyki, morfologii, anatomii, biologii, ekologii, rozmieszczenia geograficznego oraz historii rozwoju rodowego danej grupy systematycznej. Część szczegółowa zawiera klucze do oznaczania wraz z opisem najbardziej charakterystycznych cech budowy oraz wiadomości o ekologii, biologii i rozmieszczenia w kraju i na świecie.

Zeszyty

         W latach 1935 - 1938 ukazało się 5 zeszytów poświęconych gąbkom (Simm), ssakom (Kuntze), jętkom (Mikulski), pijawkom (Pawłowski) i ptakom Dunajewski). Przez pierwsze kilka lat po II wojnie  światowej ukazały się opracowania poświęcone:  sieciarkom (Mikulski), owadom bezskrzydłym (Stach) i ponownie gąbkom (Simm). W latach 1953-1974 zawieszone było wydawanie Fauny Słodkowodnej Polski. Kolejnymi zeszytami, które ukazały się po przerwie były opracowania dotyczące błonkówek (Noskiewicz, Puławski), małżoraczków (Sywula), płazów i gadów (Berger), ponownie ptaków (Ferens, Wasilewski, ślimaków (Piechocki), małży (Piechocki, Dyduch-Falniowska), wybranyh rodzin chrząszczy (Galewski, Tranda) i rodziny kałużnicowatych (Galewski), ryb i krągłoustych (Rolik, Rembiszewski), brzuchorzęsek (Kisielewski).

            

W serii "Fauna Słodkowodna Polski" pod redakcją prof. A. Piechockiego (redaktor naczelny), dr. J. I. Rybaka (zastępca redaktora naczelnego) i dr. W. Jurasza (sekretarz redakcji) ukazały się właśnie: meszki (Niesiołowski i in.) i tasiemce (Pojmańska, Cielecka) oraz dwutomowe wydanie wrotków (Ejsmont-Karabin, Radwan, Bielańska-Grajner).  

Zamówienia

 Bliższych szczegółów udziela

Prof. Andrzej Piechocki, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 14/16, Łódź

Zamówienia należy kierować pod adresem:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lindleya 8, 90-131 Łódź


Uwaga: Zamówienie musi zawierać nr NIP odbiorcy, a w przypadku osób i instytucji nie będących płatnikami VAT - także upoważnienie dla Wydawnictwa UŁ do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

Zamówienia

tom 33. T. Pojmańska, D. Cielecka "Tasiemce (Cestoda) związane ze środowiskiem wodnym", cena 40 zł
tom 11A. S. Niesiołowski, E. Bokłak "Meszki (Simuliidae, Diptera)", cena 30 zł.

tom 32 cześć A i B serii Fauna Słodkowodna Polski "Wrotki (Rotifera)" pod red. Stanisława Radwana, cena 40 zł